Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc wrzesień: 

1. Usługa Psychologa- diagnoza potrzeb uczestnika:

- dla 4 uczestników w PCPR w Policach na ul. Szkolnej 2, 09.09.2019 w godzinach 11.15- 14.15

2. Usługi Doradcy Zawodowego: diagnoza sytuacji zawodowej uczestnika:

- dla 3 uczestników w PCPR w Policach na ul. Szkolnej 2, 09.09.2019 w godzinach 12.00- 15.00

3. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla 32 uczestników - od 19 września 2019 roku, miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 31 grudnia 2019)

4. Indywidualne  Pośrednictwo Pracy dla 32 uczestników- od 19 września 2019 w PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 16.03.2020)

5. Szkolenia zawodowe uczestników: rodzaje, miejsca i daty szkoleń w przygotowaniu;

6. Realizacja staży zawodowych dla 2 uczestników: od 09 września od godziny 09.00 w Studio Fryzjerskie "Evolution" w Policach; od 09 września od godziny 08.00 w "FabrykaStron.eu" w Szczecinie

7. Usługi Rehabilitacyjne (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- usługa diagnozy lekarskiej dla 6 uczestników w ramach usług rehabilitacyjnych w dniach 03.0- 08.09.2019

- usługi rehabilitacyjne dla 4 uczestników- rozpoczęcie: 09.09.2019 godzina 13.30, zakończenie 30.09. godzina 14.30.

Projekt: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”

W ramach Projektu Partnerskiego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, realizowanego w latach 2017-2018, rozszerzono dostępność usług społecznych, w szczególności usług specjalistycznych i działań wspierających  rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Do projektu w 2018 r. przystąpiły 62 osoby, ogółem  w latach 2017-2018 udział wzięły w nim 142 osoby. Wszystkie osoby zostały objęte poradnictwem rodzinnym, a także w miarę potrzeb poradnictwem psychologicznym i prawnym. W ramach projektu w 2018 r. udzielono 204 porady psychologiczne i 52 porady prawne.
W ramach projektu prowadzono też Regionalną Akademię Rodziny, a jej uczestnicy uczestniczyli w warsztatach dla rodziców, babć i dziadków oraz narzeczonych:
1) „Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice”, przeprowadzona w 3 edycjach, w której uczestniczyło razem 26 osób;
2) „Akademia dla Babć i Dziadków- Wczoraj, Dziś, Jutro, Integracja Pokoleń”, w 2 edycjach
    w której uczestniczyło razem 20 osób;
3) „Trening Finansowy – Wybierz Przyszłość”, w którym uczestniczyło 9 osób.
Ponadto 3 rodziny z Powiatu Polickiego, w tym 4 osoby dorosłe i 7 dzieci wzięły udział w  wyjazdowych Turnusach Aktywizujących dla Rodzin.  
Ponadto w 2018 r. kontynuowano grupę wsparcia pn. „Grupa dla osób po stracie”, w której udział wzięły 4 osoby. Grupa miała charakter otwarty, a jej utworzenie było odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów zgłaszających się w sytuacji kryzysu żałoby.
Ogólnie o projekcie.
Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 o nazwie: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” realizowany w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2018 r. Projekt był realizowany poprzez Lidera - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu: samorządy powiatowe: choszczeński, policki, wałecki, łobeski, koszaliński i szczecinecki. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia  poprzez dostęp  do usług

  • Regionalnej Akademii Rodziny (RAR),
  • Turnusów Aktywizujące dla Rodzin (TAR).

W ramach obydwu form wsparcia Projekt przewidywał konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, program terapii rodzin, poradnictwo prawne, coaching rodzinny, trening ekonomiczny, trening kulinarny, edukację rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, trening zastępowania agresji, mediacje, terapie, itp., usługi wsparcia psychologów, terapeutów, inspirowanie dla powstawania grup wsparcia i samopomocowych.

Projekt LOKOMOTYWA-cja – edycja I

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje w partnerstwie z Gminą Kołbaskowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Gminą Police/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach projekt pt. ,,LOKOMOTYWA –cja”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 r. i będzie trwał do 31 marca 2020 r.