Przystanek Police

Powiat Policki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekt pn. „Przystanek Police” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest interwencyjna i kompleksowa pomoc dla 120 uchodźców w tym dzieci (90K, 30M) mająca na celu zwiększenie ich aktywności społecznej w okresie od 15.05.2022 do 31.01.2023 roku. Wspieranie procesu ochrony i integracji wskazanych powyżej osób na terenie powiatu polickiego realizowane będzie na wielu płaszczyznach w szczególności poprzez takie działania jak: zapewnienia pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, doradcy zawodowego, coacha, pedagoga, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/tłumacza, wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, zapewnienia asystentów integracyjnych, pracy socjalnej, organizowania i finansowania kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego, organizacja zajęć i warsztatów integracyjnych. Dobór form wsparcia będzie miał charakter indywidualny pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu.

Główne zadania realizowane w projekcie:

 1. Diagnoza i wsparcie asystenckie
 2. Wsparcie specjalistyczne

Projekt przyczyni się do załagodzenia zdiagnozowanych problemów poprzez interwencję skierowaną do osób i rodzin, które wymagają wsparcia w danym momencie z powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli. Rezultatem projektu będzie wsparcie 120 osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 795 000,00 zł, w tym:

 1. Środki wspólnotowe: 675 750,00 zł
 2. Krajowe środki publiczne (budżet państwa): 119 250,00 zł

Okres realizacji projektu:
15.05.2022 – 31.01.2023 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub szczegółowymi informacjami dotyczącymi jego realizacji prosimy o kontakt z biurem projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Szkolna 2, 72-010 Police
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 91 317 02 28 wew. 300 lub 601-909-650

Projekt „Rodzina Razem się Trzyma”

Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Policach realizuje Projekt „Rodzina Razem się Trzyma".

 

Działanie 7.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Policach.

Obszar realizacji projektu:

„Rodzina Razem się Trzyma” to projekt realizowany na terenie czterech gmin Powiatu Polickiego tj. Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police. 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 2 031 744,00 zł, w tym:

 1. dofinansowanie EFS wynosi 1 191 744,00 ,
 2. wkład własny wynosi 840 000 zł.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 projekt nr RPZP.07.06.00-32-K023/20.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r.

Cel projektu:

Projekt „Rodzina Razem się Trzyma" to inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Polickiego, której celem jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do osób sprawujących pieczę zastępczą/kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

 

 Główne zadania projektu:

 1. Profilaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych (96 osób).
 2. Rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (26 osób).

 

Do kogo skierowany jest projekt?

 1. Osoby (rodziny) w kryzysie – zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, często z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym w wielu obszarach (m.in. ubóstwo, alkoholizm, doświadczenia przemocowe, - przemoc fizyczna, ekonomiczna, dotykające gł. Kobiet, postawa wyuczonej bezradności i roszczeniowość, brak więzi rodzinnych, brak przygotowania do roli rodzica/opiekuna/partnera życiowego, brak umiejętności spędzania czasu ze swoim dzieckiem)
 2. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

 

Efekty projektu:

 1. Nabycie przez 96 UP w kryzysie kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub umożliwiających dzieciom będących w pieczy zastępczej powrót do rodzin biologicznych
 2. Utworzenie 8 nowych rodzinnych form pieczy zastępczej, w których powstanie min. 8 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 3. Nabycie przez 26 UP kandydatów na rodziny zastępcze i/lub sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kompetencji w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji ewentualnych opóźnień , wspieranie bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.

 

 

Projekt DeSeR: "Dorosłość, samodzielność, rodzina"

Projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina”

Działanie 7.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Policach.

Obszar realizacji projektu:

„Dorosłość, samodzielność, rodzina” to projekt realizowany na terenie czterech gmin Powiatu Polickiego tj. Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police. 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 3 075 790 zł, w tym:

 • dofinansowanie EFS wynosi 2 895 790 ,
 • wkład własny wynosi 180 000 zł.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K10/18.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.

Cel projektu:

Projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina" to inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Polickiego, której celem jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do osób sprawujących pieczę zastępczą/kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

 Główne zadania projektu:

 1. Profilaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych (90 osób).
 2. Rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (110 osób).
 3. Kompleksowe wsparcie osób w procesie usamodzielniania – w tym m.in. poprzez mieszkania wspomagane – treningowe, instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Inicjatywa projektowa obejmuje zarówno aktywizację o charakterze społecznym jak i zawodowym (60 osób). 

Do kogo skierowany jest projekt?

 1. Osoby (rodziny) w kryzysie – zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, często z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym w wielu obszarach (m.in. ubóstwo, alkoholizm, doświadczenia przemocowe, brak więzi rodzinnych itp.).
 2. Osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym - przebywające w pieczy zastępczej – będące w procesie usamodzielnienia lub rozpoczynające ten proces.
 3. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Efekty projektu:

 • utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 8 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w jednym mieszkaniu wspomaganym treningowym wraz z kompleksowym wsparciem dla 24 uczestników projektu – usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 • wyposażenie uczestników projektu – usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe ułatwiające wejście w dorosłe życie, funkcjonowanie w systemie edukacji, a następnie na rynku pracy;
 • nabycie przez uczestników projektu – osoby, (rodziny) w kryzysie, kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub umożliwiających dzieciom będących w pieczy zastępczej powrót do rodzin biologicznych;
 • nabycie przez uczestników projektu – kandydatów na rodziny zastępcze i/lub sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kompetencji w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji ew. opóźnień, wspierania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.

 

PITON - Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.8 Wsparcie dla uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Projekt rozliczany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
Okres realizacji projektu od: 2021-02-01 do: 2023-01-31
Okres trwałości projektu: 32 miesiące po jego zakończeniu

W związku realizacją Projektu Starostwo Powiatowe w Policach pozyskało środki finansowe - wartość projektu 639 375,93 , w tym wkład Funduszy Europejskich 538 866,03 , co stanowi 84,28%.

Fundusze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód będzie wyposażony w schodołaz i wózek inwalidzki, dzięki czemu transport osób zamieszkujących wyższe kondygnacje budynków wielorodzinnych nie będzie stanowić problemu. W ramach realizacji programu, beneficjenci wsparcia będą mieli zapewniony przewóz door-to-door na terenie Powiatu Polickiego oraz Miasta Szczecin.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia aktywizacji społeczno-zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door.
Głównym elementem projektu są usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi skierowane do osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności zamieszkałymi na terenie powiatu polickiego.

Usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi, zwane usługami door to door, realizowane w ramach projektu skierowane są do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, czyli takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. poruszające się na wózkach, przy pomocy balkonika, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące). Będą to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, ale mające widoczne trudności w przemieszczaniu się i korzystające ze wózków inwalidzkich, kul lub balkoników, które są osobami pełnoletnimi. Usługi transportowe są realizowane pojazdem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Osoba z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności może skorzystać z usługi transportowej razem z osobą towarzysząca. Usługi realizowane w ramach projektu są dostępne 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00- 22.00, a w wyjątkowych przypadkach (np. dojazd do /z pociągu, przyjazd z teatru) w godzinach nocnych. Usługi będą mogły być realizowane regularnie (np. codzienny dojazd z/do pracy) oraz jednorazowo (np. dojazd do urzędu). Przejazdy będą realizowane na terenie powiatu polickiego i Miasta Szczecina oraz na terenie całej polski (np. dojazdy do/z sanatoriów i turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych).

Zamawianie przejazdu:

Druki do pobrania:

 Regulamin

 Wniosek do projektu


PITON - Поліцький індивідуальний транспорт для людей з інвалідністю

Поліцький повят/Повятовий Центр Допомоги Родині в Поліцах реалізує проект під назвою "Послуги індивідуального перевезення door-to-door, а також поліпшення архітектури багатоквартирних житлових будинків", в рамках програми Знання Освіта Розвиток 2014-2020, що фінансується з коштів Європейського соціального фонду, в рамках програми Знання Освіта Розвиток (PO WER) 2014-2020, Захід 2.8 Підтримка уповноважених органів місцевого самоврядування (JST).

Проект фінансується Державним Фондом Реабілітації людей з інвалідністю у Варшаві.

Період реалізації проекту з: 2021-02-01 до: 2023-01-31.

У зв'язку з реалізацією проекту Повятове Староство в Поліцах знайшло кошти - вартість проекту 659 472,00 зл., в тому числі внесок Європейських Фондів 555 803,00 зл., що становить 84,28%.

Ці кошти будуть спрямовані в першу чергу на покупку автомобіля, адаптованого до потреб людей в інвалідних візках. Автомобіль буде оснащений сходами та інвалідним візком, тому транспортування людей не буде проблемою. В рамках реалізації програми, учасники будуть забезпечені перевезенням door-to-door до дверей на території Поліцького округу та міста Щецин.

Основною метою проекту є підвищення рівня соціальної та професійної активізації, підтримка навичок у повсякденному житті місцевої громади та виконання соціальних ролей на робочому місці, помешканні людей з потребами перевезення (транспортування), шляхом надання індивідуальної транспортної послуги «від дверей до дверей». Основним елементом проекту є транспортні послуги, разом з асистентськими послугами, орієнтованими на людей з потребами транспортування, які проживають на території Поліцького округу.

Транспортні послуги, разом з асистентськими послугами, звані послугою door-to-door, що реалізуються в рамках проекту, орієнтовані на людей з необхідністю траснспортування, тобто такі, які мають труднощі в самостійному переміщенні, наприклад, що пересуваються на інвалідних візках, за допомогою ходунків, що пересуваються на милицях, сліпі або які слабо бачать. Це будуть також особи, які мають довідку про ступінь інвалідності, так і особи, які не мають такої довідки, але мають очевидні труднощі в русі і використовують інвалідні коляски, милиці або ходунки, які є повнолітніми. Транспортні послуги здійснюються транспортним засобом, пристосованим для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі тих, що пересуваються на інвалідних візках.

Людина з потребами в транспортуванні може скористатися транспортною послугою разом з супроводжуючим. Послуги, що надаються в рамках проекту, доступні 7 днів на тиждень з 6.00 до 22.00, а у виняткових випадках (наприклад, поїздка в/з поїзда, прибуття з театру) в нічний час. Послуги можуть здійснюватися регулярно (наприклад, щоденний проїзд з/на роботу) і один раз (наприклад, проїзд до адмін. будинку). Поїздки здійснюватимуться на території Поліцького повяту та міста Щецина, а також на всій території Польщі (наприклад, поїздки в/з санаторіїв та реабілітаційно-оздоровчих турів).

Замовлення проїзду:

 • за телефоном 607 033 840 або 91 42 40 700 (з 7:30 до 15:00);
 • по електронній пошті: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • через форму замовлення послуги;
 • можливість замовити послугу особисто в будинку Повятового Центру Допомоги Родині в Поліцах (Поліце Police, вул.Шкільна 2 Szkolna 2).

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police

NIP: 851-25-57-218
REGON: 811781372

Całodobowa interwencja kryzysowa

Tel: 603 083 020

Tel: 603 083 020

Znajdź nas na

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.