Projekt "Tratwa"

W okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. Centrum realizowało projekt „Tratwa”, który był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Całkowity koszt projektu wyniósł 9 389,33 zł, w tym wkład własny 1 890,00zł, a dofinansowanie zadania w formie dotacji wyniosło 7 499,33zł. Projekt był realizowany we współpracy z drugim oferentem jakim było Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”.

Cel

Główny cel projektu stanowiło umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zaproponowanie im efektywnego, zindywidualizowanego wsparcia, pomagającego w powrocie do funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Realizacja

Realizację projektu wsparły cele szczegółowe skoncentrowane wokół zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zakładane w ofercie cele zostały osiągnięte.

Wszystkie działania wyszczególnione w projekcie obejmowały zakres zadań dwóch oferentów:

  • oferenta 1 - Powiatu Polickiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
  • oraz oferenta 2 - Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”.

Do zadań Centrum należało: zarządzanie projektem, które obejmowało pracę koordynatora projektu oraz czynności pracownika obsługi finansowo-księgowej, rekrutacja Beneficjentów do projektu oraz udzielanie wsparcia rodzinom Beneficjentów.

Pracownicy Centrum rekrutowali do projektu osoby z Powiatu Polickiego, ze wszystkich czterech gmin: Polic, Nowego Warpna, Kołbaskowa, Dobrej. Sporządzono listę potencjalnych kandydatów wykorzystując zasoby PCPR, współpracując z OPS oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Poprzez wizyty domowe rozpowszechniono informacje o projekcie w środowisku lokalnym. Opracowano wszystkie niezbędne dokumenty oraz wzory druków. Przeprowadzono rozmowy z beneficjentami projektu i podpisano deklaracje uczestnictwa oraz oświadczenia. Ostatecznie do projektu zrekrutowano 20 osób, a kolejnych 20 wpisano na listę rezerwową.

Dwudziestu zrekrutowanych Beneficjentów projektu poddanych zostało trójstopniowej diagnozie funkcjonowania. Proces diagnostyczny będący po stronie Stowarzyszenie SOS dla Rodziny,  stanowił wstęp do zindywidualizowanego traktowania adresatów wsparcia w procesie integracji społeczno-zawodowej.

Beneficjentom udzielono specjalistycznego wsparcia. Stworzono klub pacjenta pod nazwą „Klub Tratwa”, w którym pracownicy SOS dla Rodziny organizowali spotkania z beneficjentami w oparciu o potrzeby jego Uczestników.

Początkowym miejscem spotkań Klubu była siedziba PCPR w Policach, po upływie dwóch miesięcy siedzibą Klubu ustanowiono obiekt gastronomiczno-hotelowy przekazany do użytkowania przez Powiat Policki do CIS „SOS”, który został wyposażony dla potrzeb grupy uczestników odbywających zajęcia w CIS. Podczas spotkań w Klubie Pacjenta Beneficjentom zapewniano ciepły posiłek. Każdy Beneficjent miał możliwość odbycia również konsultacji psychiatrycznych w formie indywidualnego spotkania.

W ramach działania Klubu Pacjenta zrealizowano szereg spotkań tematycznych z zakresu psychoedukacji, uczestnicy odwiedzili również Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie, gdzie dowiedzieli się na czym polega uczestnictwo w CIS, jakie są prawa i obowiązki uczestnika. Ponadto zorganizowana została wycieczka do niemieckiej miejscowości Röbel.

W ramach uczestnictwa w CIS, Beneficjenci projektu otrzymują wynagrodzenie – świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych. Warunki uzyskania świadczenia określa ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 nr 122 poz. 1143).

Podczas rekrutacji pracownicy Centrum nawiązali kontakty z rodzinami beneficjentów projektu. Rodziny, które podjęły współpracę zadeklarowały chęć korzystania ze wsparcia jednak tylko w formie indywidualnej- członkowie rodzin mieli obawy przed omawianiem osobistej sytuacji rodzinnej na spotkaniu grupowym. Na wniosek rodzin ustalono system kontaktów indywidualnych. Podczas spotkań udzielano członkom rodzin wsparcia w zakresie codziennego funkcjonowania z osobą z zaburzeniami psychicznymi, mając na uwadze indywidualną sytuację rodziny. Rodziny otrzymały również informację o możliwości kontaktu telefonicznego z pracownikami udzielającymi wsparcia. W przypadku braku możliwości przybycia do siedziby PCPR w Policach, członkowie rodzin korzystali z porad telefonicznych.

Poniżej przedstawiono rezultaty realizacji projektu:

  1. Rekrutacja 40 osób, z czego 22 zostały beneficjentami projektu, a 18 osób wpisano na listę rezerwową.
  2. Diagnoza wstępna - 22 osoby.
  3. Liczba grup wsparcia -  1 grupa - klub pacjenta pod nazwą „Klub Tratwa” 10h/tydzień.
  4. Wsparcie dla rodzin beneficjentów: 41 spotkań indywidualnych, 6 rozmów telefonicznych.
  5. Liczba konsultacji psychiatrycznych - 50 h.
  6. Liczba podpisanych Indywidualnych Programów Stażu - 0 osób (10 osób zostało uczestnikami Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie, osoby te podpisały Indywidualny Plan Zatrudnienia Socjalnego).
  7. Liczba podpisanych Indywidualnych Planów Zatrudnienia Socjalnego - 10 osób.
  8. Opracowanie i druk informatora - 200 sztuk.

Realizacja projektu przyczyniła się do: zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, integracji społecznej tych osób oraz wsparcia ich rodzin. Beneficjentom projektu stworzono możliwości do odbudowy obszarów wymagających naprawy – od kontaktów z innymi ludźmi, przez kwestie socjalno-bytowe, do powrotu lub rozpoczęcia życia zawodowego.

Dzięki podejmowaniu działań przez poszczególnych oferentów efektywnie realizowano kolejne zadania wykorzystując instrumenty oraz zasoby danego oferenta.