Projekt: „po MOC”

W okresie od 26.07.2013r. do 31.12.2013r. Centrum realizowało projekt „po MOC”, który był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Całkowity koszt projektu wyniósł 67.684,00 zł, w tym wkład własny 15 684 zł, a dofinansowanie zadania w formie dotacji wyniosło 52.000,00 zł.

Cel

Celem głównym projektu było podejmowanie działań profilaktycznych na terenie powiatu polickiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności zwiększanie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej, tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji społecznych, w tym rodzinnych oraz rozpowszechnianie prawidłowych metod wychowawczych.

Poprzez realizację projektu PCPR dążyło do poprawy sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, zamieszkałych na terenie powiatu polickiego.

Realizacja

W ramach projektu  zorganizowano dwa wyjazdy integracyjne, indywidualne poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, prawe i socjalne, a także prowadzono grupy wsparcia, zgodne z potrzebami uczestników projektu.

  • Liczba powstałych grup wsparcia: 4 grupy;
  • Liczba osób dorosłych uczestniczących w spotkaniach grup wsparcia: zaproszonych 40 osób, uczestniczących 30 osób;
  • Liczba zrealizowanych godzin warsztatowych: 81 h (24 h Szkoła dla Rodziców, 24 h Akademia Seniora, 24 h grupa wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, 9 h dla osób, które wzięły udział w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym);
  • Liczba konsultacji psychologicznych: 90;
  • Liczba konsultacji prawnych: 51;
  • Liczba konsultacji rodzinnych oraz oddziaływań terapeutycznych: 77;
  • Liczba konsultacji socjalnych: 85;
  • Liczba uczestników wyjazdu integracyjnego: wyjazd pierwszy - 59 os., wyjazd drugi - 47 os.