Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

logo projektu profesjonalista

Projekt „profesjONalista” był realizowany przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS przy udziale partnerów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt realizowano w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 sierpnia 2017 roku.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących powiat kołobrzeski i policki, poprzez realizację m.in.indywidualnych planów działań, szkoleń zawodowych i staży u przedsiębiorców, w okresie 01.08.2016-31.08.2017r.

PROJEKT OBEJMOWAŁ:

  • SZKOLENIA ZAWODOWE w zawodach: KUCHARZ lub CUKIERNIK oraz uzyskanie kwalifikacji czeladnika;

  • STYPENDIUM SZKOLENIOWE wypłacane każdemu uczestnikowi szkoleń;

  • PŁATNE STAŻE ZAWODOWE w firmach na terenie powiatu polickiego lub Szczecina;

  • INDYWIDULANE podejście, wsparte poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy;

  • BEZPŁATNY TRANSPORT dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiający udział w SZKOLENIACH oraz w STAŻACH ZAWODOWYCH;

  • WYŻYWIENIE podczas szkoleń;

  • UBEZPIECZENIE NNW;

  • bezpłatne badania lekarskie i epidemiologiczne niezbędne do pracy przy żywności;

  • pakiet MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH,

  • POMOC w zatrudnieniu w zawodach KUCHARZ/ CUKIERNIK.

logotypy wskazujące na finasowanie projektu z funduszy europejskich

logo PCPR Police

W okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. Centrum realizowało projekt „Tratwa”, który był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

logo Partnerstwa ISSO Partnerstwo ISSO (Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki) wdraża standardy usług i modelu instytucji pomocy i integracji społecznej  na terenie powiatu polickiego od 01.09.2012 do 30.11.2013 r.

logo PCPR Police

W okresie od 26.07.2013r. do 31.12.2013r. Centrum realizowało projekt „po MOC”, który był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

logo projektu "GPS dla Rodziny" „GPS dla rodziny” – to projekt innowacyjny testujący, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.