Projekt „Własna przestrzeń=samodzielność”

Powiat Policki w  partnerstwie z Gminą Police, realizuje Projekt pn. „Własna przestrzeń=samodzielność”

, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania 7.6, Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. -31.12.2022 r.

  document HARMONOGRAM PROJEKTU (314 KB)

Cel główny projektu:

Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach wspomaganych, w tym tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych,  dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
  Wartość projektu: 2  652 483,05 zł

Cały projekt przewiduje utworzenie 14 nowych miejsc w 5 nowych mieszkaniach wspomaganych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do 60 osób bezdomnych z Gminy Police i 6 matek z 10 małoletnimi dziećmi. Główne zadania projektu to reintegracja społeczna osób bezdomnych, matek z małoletnimi dziećmi, remont i wyposażenie mieszkań wspomaganych, praca socjalna. Celem projektu jest ograniczenie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych w tym usług opiekuńczych, środowiskowych, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług świadczonych dla mieszkańców Powiatu Polickiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

PCPR realizuje zadanie nr 2 projektu  pn. „Reintegracja społeczna matek z małoletnimi dziećmi/kobiet w ciąży zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

Projekt zakłada zaadoptowanie jednego lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Police, dla matek opuszczających ośrodki wsparcia – domy dla matek z małoletnimi dziećmi z terenu Powiatu Polickiego.   Celem pobytu w mieszkaniu jest zapewnienie mieszkankom nie posiadającym aktualnie własnego mieszkania, godnych warunków życia w środowisku zbliżonym do domowego oraz przygotowanie matek do samodzielnego życia w drodze realizacji indywidualnego planu usamodzielnienia i wychodzenia z kryzysu. Okres pobytu w mieszkaniu to 9 miesięcy. Mieszkanie nie jest lokum docelowym, a przejściowym, matki objęte są wsparciem pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej. Dodatkowo przez cały okres trwania projektu mają możliwość skorzystania z dostępnych form poradnictwa specjalistycznego tj. psychologicznego, prawnego, usługami mediacji i coachingu według potrzeb. Mają zapewnioną pomoc w postaci finansowania opieki (żłobka  i przedszkola) dla dzieci.