Placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe

 

PROWADZENIE PLACÓWEK

Powiat Policki dysponuje dwoma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi znajdującymi się w Policach i Tanowie, do których trafiają dzieci z Powiatu Polickiego oraz dzieci pochodzące z innych powiatów.

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Policach, 72-010 Police, ul. Kresowa 26, tel. 091 317 67 37,
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Tanowie, 72-004 Tanowo, ul. Szczecińska 2A, tel. 091 424 19 90.

 

 

PRZYJMOWANIE DZIECI DO PLACÓWEK

Do placówek, dziecko przyjmowane jest:

 • na podstawie orzeczenia sądu;
 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 

WIEK UMIESZCZANYCH DZIECI

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczane są dzieci powyżej 7 roku życia a od 1 stycznia 2016 r. dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie młodszego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

 

OBOWIAZKI PLACÓWKI WOBEC DZIECKA

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną. Pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca. Wychowawca realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną.

 

WSPÓŁPRACA PLACÓWKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub na wniosek wychowawcy, za zgodą dyrektora placówki, po zasięgnięciu opinii powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, starosta powiatu, który skierował dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej, może przenieść dziecko do innej placówki tego samego typu.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW ZA PLACÓWKĘ

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - w przypadku umieszczenia dziecka. Opłatę rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Za ponoszenie opłaty, o której mowa rodzice odpowiadają solidarnie. Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona. Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców.

Odpłatności nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.