Zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka

Oceny okresowe sytuacji dzieci przebywających w rodzinie zastępczej

Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka:

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,  rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo–wychowawczej.

Zapraszamy Rodziny Zastępcze na coroczny Piknik Rodzinny!

W sobotę, 25 maja 2019 w godzinach 11.00- 14.00 zapraszamy Rodziny Zastępcze na 8. edycję corocznego Pikniku Rodzinnego. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji: zabawy integracyjne, zespół muzyczny, karaoke, pokaz wozu strażackiego, poczęstunek dla każdego uczestnika i upominki dla dzieci. 

Piknik odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy ulicy Korczaka 3 w Policach. 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do 17 maja 2019 r. 

Organizatorami Pikniku są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz studenci I roku Pedagogki o kierunku ogólnoakademickim z resocjalizacją Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem dr Aleksandry Sander.

klauzula rodo

Informacje dla kandydatów na rodzinę zastępczą

I KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O PEŁNIENIE RODZINY ZASTĘPCZEJ powinni spełniać następujące warunki:

 1. Dać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Nie mieć i nie być pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie być ograniczeni w zdolności do czynności prawnych.
 5. Być zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.
 6. Przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zapewniać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 8. Posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

 
II KANDYDACI DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ składają w PCPR następujące dokumenty:

 1. Wypełniona wstępna ankieta przez kandydata chcącego sprawować pieczę zastępczą.
 2. Wniosek kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem i zgodą na udział w procedurze kwalifikacyjnej.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Oświadczenie wskazujące, że kandydat nie jest/nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.
 5. Oświadczenia o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 6. Oświadczenia wskazujące, że kandydat nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych.
 7. Dane do zapytania o udzielenie informacji o osobie z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 8. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zawierające informację czy kandydat jest zdolny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 9. Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.
 10. Potwierdzenie zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Oświadczenie o niekaralności.
 12. Oświadczenie o dawaniu rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 13. Świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.


III KANDYDAT/KANDYDACI, KTÓRZY WCZEŚNIEJ ubiegali się o pełnienie FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ, bądź zostali ustanowieni RODZINĄ ZASTĘPCZĄ składa/ją w PCPR następujące dokumenty:

 1. Dokumenty o których mowa w pkt II od 1-13.
 2. Oświadczenie kandydata wskazujące powód ustania procedury kwalifikacyjnej do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prowadzonej przez PCPR bądź przez innego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 3. Oświadczenie kandydata wskazujące powód ustania współpracy w przypadku gdy kandydat sprawował funkcję pieczy zastępczej w PCPR bądź w innym powiatowym centrum pomocy rodzinie.
 4. Referencje wystawione przez powiatowe centrum pomocy rodzinie, w przypadku, gdy kandydat był już ustanowiony rodziną zastępczą.

  
Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w PolicachOKREŚLENIE CELU PROCEDURY
Zapewnienie właściwej współpracy pomiędzy Zespołem Rodzinnej Pieczy Zastępczej
a kandydatami na pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

DEFINICJE I SKRÓTY
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
ZRPZ – Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Zarządzeniem nr 41/2011 Starosty Polickiego z dnia 5 grudnia 2011 r. wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim.
 2. Procedurę kwalifikowania kandydata/kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzą pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 3. Kwalifikacja składa się z dwóch etapów:
  1. I etap – wstępna kwalifikacja – kończy się wydaniem skierowania na szkolenie;
  2. II etap – kwalifikacja końcowa – kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 4. Szkolenia dla kandydata/kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone są przez podmioty posiadające wymagane prawem uprawnienia.


II. KWALIFIKACJA KANDYDATÓW

 1. Zgłoszenie kandydata/kandydatów.
  Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zgłaszają się do ZRPZ osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej. Pracownik, z którym podjęto kontakt proponuje kandydatowi/kandydatom rozmowę wstępną w siedzibie PCPR.
 2. Rozmowa wstępna.
  Rozmowę wstępną z kandydatem/kandydatami przeprowadza uprawniony pracownik ZRPZ.
  W czasie rozmowy pracownik udziela informacji dotyczących procedury kwalifikowania, warunków stawianych kandydatowi/kandydatom, obowiązków rodzica zastępczego, które umieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR i na stronie internetowej PCPR – www.pcpr.police.pl, wymaganej od kandydata/kandydatów dokumentacji oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych i trudności w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego.
  Pracownik informuje również o limicie rodzin zastępczych zawodowych określonym w 3-letnim Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej, dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR i ww. stronie internetowej PCPR.
  Kandydat/kandydaci podczas rozmowy zobowiązani są do wypełnienia wstępnej ankiety kwalifikacyjnej.
 3. Złożenie wymaganych dokumentów.

  3a.Kandydat/kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej składa/ją w PCPR następujące dokumenty:
  1. CV kandydata/kandydatów zgłaszających chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
  2. Wniosek kandydata/kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją procedury kwalifikowania kandydatów – załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 do niniejszej procedury.  
  4. Następujące oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej procedury:
  4.1. Oświadczenie wskazujące, że kandydat nie jest/nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest mu/jej ograniczona ani zawieszona.
  4.2. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
  4.3. Oświadczenie wskazujące, że kandydat nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych.
  4.4. Oświadczenie o niekaralności.
  5. Oświadczenie o dawaniu rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej – załączniki nr 4a
  i 4b do niniejszej procedury.
  6. Dane do zapytania o udzielenie informacji o osobie z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
  7. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zawierające informację czy kandydat jest zdolny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
  8. Opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie
  w poradnictwie rodzinnym.
  9. Potwierdzenie zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  10. Świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

  3b. Kandydat/kandydaci którzy wcześniej ubiegali się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, bądź zostali ustanowieni rodziną zastępczą składa/ją w PCPR następujące dokumenty:
  1.Dokumenty o których mowa w pkt 3a od 1-10.
  2. Oświadczenie kandydata wskazujące powód ustania procedury kwalifikacyjnej do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prowadzonej przez PCPR bądź przez innego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  3. Oświadczenie kandydata wskazujące powód ustania współpracy w przypadku gdy kandydat sprawował funkcję pieczy zastępczej w PCPR bądź w innym powiatowym centrum pomocy rodzinie.
  4. Referencje wystawione przez powiatowe centrum pomocy rodzinie, w przypadku, gdy kandydat był już ustanowiony rodziną zastępczą.

  4. Spotkanie w miejscu zamieszkania kandydata/kandydatów.
  Po wcześniejszym ustaleniu terminu uprawnieni pracownicy ZRPZ przeprowadzają
  z kandydatem/kandydatami do pełnienie funkcji rodziny zastępczej, badanie pedagogiczne oraz wywiad w miejscu zamieszkania w celu ustalenia warunków socjalno-bytowych kandydata/kandydatów. W przypadku, gdy rodzinę zastępczą zamierzają tworzyć małżonkowie, na spotkaniu wymagana jest obecność obojga kandydatów.

  5. Sporządzenie przez ZRPZ opinii dotyczącej spełniania wymogów dla kandydata/kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej
  Uprawniony pracownik ZRPZ na podstawie spotkania przeprowadzonego w miejscu zamieszkania kandydata/kandydatów i zgromadzonych dokumentów sporządza opinię dotyczącą spełniania przez kandydata/kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej wymogów, określonych w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r. poz. 821). Jeśli opinia jest pozytywna uprawniony pracownik ZRPZ przekazuje informację psychologowi o konieczności zorganizowania badania psychologicznego dla kandydatów.

  6. Badanie psychologiczne kandydata/kandydatów
  Kandydat/kandydaci wypełnia/ją kwestionariusze służące do oceny predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dodatkowo psycholog prowadzi rozmowę diagnostyczną
  z kandydatem/kandydatami.  Następnie psycholog sporządza opinię psychologiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

  7. Wstępna akceptacja kandydata/kandydatów
  Dyrektor PCPR na zebraniu zespołu pracowników ZRPZ podejmuje decyzję dotyczącą zakwalifikowania kandydatów do udziału w szkoleniu – załączniki nr 5a i 5b do niniejszej procedury. Jeżeli decyzja jest pozytywna uprawniony pracownik powiadamia telefonicznie kandydata/kandydatów o wstępnej akceptacji i skierowaniu na szkolenie.                                     
  W przypadku kandydata/kandydatów, którzy ukończyli szkolenie we własnym zakresie bądź ustanowionych rodziną zastępczą przez powiatowe centrum pomocy rodzinie, kandydat/kandydaci zobowiązani są do przedstawienia uzyskanego wcześniej zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dyrektor PCPR podczas zebrania zespołu pracowników ZRPZ indywidualnie rozpatruje czy dane szkolenie zostanie uznane. W przypadku braku akceptacji uprawniony pracownik informuje kandydata telefonicznie i zgodnie z procedurą wystawia skierowanie do udziału w szkoleniu.

  8. Szkolenie
  Uprawniony pracownik ZRPZ kieruje kandydata/kandydatów na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kandydat/kandydaci oczekują na termin rozpoczęcia szkolenia i informację od podmiotu prowadzącego szkolenie. Jeżeli termin udziału w szkoleniu jest dla kandydata/kandydatów niedogodny, kandydat/kandydaci informują PCPR i podmiot prowadzący szkolenie o powyższym. Po ukończeniu szkolenia kandydat/kandydaci otrzymuje/ą zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane przez podmiot prowadzący szkolenie.
  9. Zaświadczenie kwalifikacyjne
  Kandydaci składają wniosek do PCPR celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego – załącznik nr 6 do niniejszej procedury. Uprawniony pracownik ZRPZ na wniosek kandydata/kandydatów wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie wymogów formalnych. Następnie ZRPZ przekazuje wydane zaświadczenie do właściwego Sądu Rejonowego oraz kandydatowi/kandydatom.
  10. Oczekiwanie na dziecko
  Dane kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej umieszczane są
  w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzonym przez ZRPZ, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r. poz. 821).
  W przypadku kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka PCPR przedstawia kandydatom propozycję terminu podpisania umowy w w/w zakresie stosownie do limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy.
  11. Umieszczenie dzieci
  Umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej następuje na podstawie Postanowienia Sądu.
  PCPR przygotowuje rodzinę zastępczą na przyjęcie dziecka udzielając informacji o dziecku
  i przekazując posiadaną dokumentację dziecka zgodnie z art. 47 pkt 1 ust 1 i 2 ustawy z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r. poz. 821).


Osoby zainteresowane lub chcące dowiedzieć się więcej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2 do działu Pieczy Zastępczej lub pod numerem telefonu 91 317 02 28.

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police

NIP: 851-25-57-218
REGON: 811781372

Całodobowa interwencja kryzysowa

Tel: 603 083 020

Tel: 603 083 020

Znajdź nas na

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.