Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

  1. Podstawa prawna: art. 193 ust 1-2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

  2. Opis: Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice dziecka ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka; średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Za ponoszenie opłaty, o której odpowiadają solidarnie.

  3. Wymagana dokumentacja: wszelka dokumentacja mówiąca o umieszczeniu małoletniego w pieczy zastępczej oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

  4. Termin załatwienia sprawy: Na podstawie art. 35 – 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

  5. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia decyzji.

  6. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.

    Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej