PITON - Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.8 Wsparcie dla uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Projekt rozliczany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
Okres realizacji projektu od: 2021-02-01 do: 2023-01-31

W związku realizacją Projektu Starostwo Powiatowe w Policach pozyskało środki finansowe - wartość projektu 659 472,00 , w tym wkład Funduszy Europejskich 555 803,00 , co stanowi 84,28%.

Fundusze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód będzie wyposażony w schodołaz i wózek inwalidzki, dzięki czemu transport osób zamieszkujących wyższe kondygnacje budynków wielorodzinnych nie będzie stanowić problemu. W ramach realizacji programu, beneficjenci wsparcia będą mieli zapewniony przewóz door-to-door na terenie Powiatu Polickiego oraz Miasta Szczecin.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia aktywizacji społeczno- zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door.
Głównym elementem projektu są usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi skierowane do osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności zamieszkałymi na terenie powiatu polickiego.
Usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi, zwane usługami door to door, realizowane w ramach projektu skierowane są do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, czyli takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. poruszające się na wózkach, przy pomocy balkonika, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące). Będą to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, ale mające widoczne trudności w przemieszczaniu się i korzystające ze wózków inwalidzkich, kul lub balkoników, które są osobami pełnoletnimi. Usługi transportowe są realizowane pojazdem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Osoba z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności może skorzystać z usługi transportowej razem z osobą towarzysząca. Usługi realizowane w ramach projektu są dostępne 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00- 22.00, a w wyjątkowych przypadkach (np. dojazd do /z pociągu, przyjazd z teatru) w godzinach nocnych. Usługi będą mogły być realizowane regularnie (np. codzienny dojazd z/do pracy) oraz jednorazowo (np. dojazd do urzędu). Przejazdy będą realizowane na terenie powiatu polickiego i Miasta Szczecina oraz na terenie całej polski (np. dojazdy do/z sanatoriów i turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych).

Zamawianie przejazdu:

Druki do pobrania:

 Regulamin

 Wniosek do projektu