Projekt DeSeR: "Dorosłość, samodzielność, rodzina"

Projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina”

Działanie 7.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Policach.

Obszar realizacji projektu:

„Dorosłość, samodzielność, rodzina” to projekt realizowany na terenie czterech gmin Powiatu Polickiego tj. Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police. 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 3 075 790 zł, w tym:

 • dofinansowanie EFS wynosi 2 895 790 ,
 • wkład własny wynosi 180 000 zł.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K10/18.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.

Cel projektu:

Projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina" to inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Polickiego, której celem jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do osób sprawujących pieczę zastępczą/kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

 Główne zadania projektu:

 1. Profilaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych (90 osób).
 2. Rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (110 osób).
 3. Kompleksowe wsparcie osób w procesie usamodzielniania – w tym m.in. poprzez mieszkania wspomagane – treningowe, instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Inicjatywa projektowa obejmuje zarówno aktywizację o charakterze społecznym jak i zawodowym (60 osób). 

Do kogo skierowany jest projekt?

 1. Osoby (rodziny) w kryzysie – zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, często z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym w wielu obszarach (m.in. ubóstwo, alkoholizm, doświadczenia przemocowe, brak więzi rodzinnych itp.).
 2. Osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym - przebywające w pieczy zastępczej – będące w procesie usamodzielnienia lub rozpoczynające ten proces.
 3. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Efekty projektu:

 • utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 8 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w jednym mieszkaniu wspomaganym treningowym wraz z kompleksowym wsparciem dla 24 uczestników projektu – usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 • wyposażenie uczestników projektu – usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe ułatwiające wejście w dorosłe życie, funkcjonowanie w systemie edukacji, a następnie na rynku pracy;
 • nabycie przez uczestników projektu – osoby, (rodziny) w kryzysie, kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub umożliwiających dzieciom będących w pieczy zastępczej powrót do rodzin biologicznych;
 • nabycie przez uczestników projektu – kandydatów na rodziny zastępcze i/lub sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kompetencji w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji ew. opóźnień, wspierania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.