Warsztaty "Budowanie relacji w rodzinie – komunikacja interpersonalna”

Od lipca ruszyły warsztaty  dla uczestników projektu „Rodzina Razem się Trzyma”. Tematem przewodnim warsztatów jest "Budowanie relacji w rodzinie – komunikacja interpersonalna”.

Warsztaty prowadzone są przez psychologa, z którym rodziny pracowały między innymi nad: budowaniem pozytywnego obrazu siebie i zwiększenia poczucia własnej wartości, rozwijali umiejętności kontaktowania się z dziećmi oraz jak rozwiązywać trudności wychowawcze pojawiające się w relacjach z dziećmi, oraz jak rozwiązywać konflikty w rodzinie. Podczas warsztatów dla młodszych dzieci zapewniamy opiekę animatora.

Cały czas prowadzimy nabór do kolejnej edycji, osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.                     

Zajęcia są zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.