ASYSTOWANIE - Aspirant Pracy Socjalnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w 2009r. wprowadziło do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wsparcie w postaci czterech Asystentów Rodziny.

Impulsem do wprowadzenia w życie inicjatywy Asystenta Rodziny było zapotrzebowanie na taką formę pomocy. Wraz z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, asystentura jest w kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej.

Chcąc spożytkować wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje dotychczasowych Asystentów Rodziny utworzyliśmy stanowisko pracy - Aspirant Pracy Socjalnej. Osoby te pracują w ramach Działu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej z rodzinami będącymi w kryzysie oraz rodzinami sprawującymi opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Działania Aspiranta Pracy Socjalnej mają na celu, poprzez asystowanie poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Współpraca prowadzona jest z pojedynczymi osobami, całymi rodzinami oraz ze społecznością lokalną.

Tak jak rodziny są różne, tak też różne są ich problemy. Praca z nimi dostosowana jest do  potrzeb. Kryzys może dotyczyć takich sfer życia jak: poważna choroba, relacje z bliskimi, problemy finansowe, śmierć bliskiej osoby, niepełnosprawność, nagłe zmiany w życiu…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje bazą specjalistów, są nimi: interwenci, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholog, terapeuta, prawnik i nieocenieni Aspiranci Pracy Socjalnej.