"Szlaban"

Logo projektu SzlabanPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach od sierpnia do grudnia 2011 roku realizowało projekt pod nazwą „Szlaban”, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Działania przewidziane w projekcie wynikały wprost z założeń oraz zadań zapisanych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Polickim na lata 2011-2015.

Celem głównym projektu ”Szlaban” było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu polickiego. Realizację celu głównego projektu wspierały cele szczegółowe:
Cel 1: zwiększenie świadomości społecznej na obszarze powiatu polickiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Cel 2: zwiększenie świadomości społecznej na obszarze powiatu polickiego na temat prawidłowych metod wychowawczych.

Projekt adresowany był do mieszkańców powiatu polickiego, małżeństw, par i ich dzieci z czterech gmin: Police, Kołbaskowo, Dobra i Nowe Warpno.

Powiat Policki
 

Program był realizowany poprzez  wdrożenie następujących działań:

- przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej, na którą składała się reklama społeczna w postaci emisji spotu dotyczącego zjawiska przemocy w rodzinie, który był emitowany tuż przed głównym wydaniem „Kroniki” w TVP Szczecin. Kolejnym etapem kampanii był kolportaż ulotek i plakatów informacyjnych, a także wydanie informatora na temat zapobiegania przemocy w rodzinie, z bazą teleadresową umożliwiającą kontakt ze wszystkimi służbami i instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie polickim. Kampania miała wywołać społecznie pożądane postawy i zachowania związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, oraz reagowania w przypadku zetknięcia się z tym zjawiskiem i namawiać do zaniechania zachowań niepożądanych. Odbiorcami kampanii społecznej byli wszyscy mieszkańcy powiatu.

Projekt miał również na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat prawidłowych metod wychowawczych. W związku z tym utworzono cztery grupy, po 7-8 rodzin, z każdej gminy z terenu powiatu polickiego (łącznie projektem objęto 60 osób dorosłych i 73 dzieci). W ramach tego celu zrealizowano:

- cykl warsztatów „Gotuj razem ze mną”, promujących wspólne, rodzinne przygotowywanie posiłków, z przedstawieniem zasad zdrowego odżywiania, ze szczególnym zaangażowaniem mężczyzn, co pozwoliło na odwrócenie ról i przełamanie szkodliwych stereotypów dotyczących płci, będących często źródłem zachowań przemocowych. Ponadto warsztaty umożliwiły uczestnikom nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania wszystkich członków rodziny, w szczególności dzieci (warsztaty odbyły we wrześniu);

- warsztaty „W co się bawić”, które miały na celu nabycie umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny i uczyły prawidłowej komunikacji w niej. Warsztaty przeprowadzone zostały ze wszystkimi uczestnikami projektu w miesiącu październiku i grudniu;

- dwudniowy cykl warsztatów „Wychowanie bez przemocy”, który miał na celu zapoznanie dorosłych uczestników projektu - rodziców lub opiekunów dzieci, z metodami wychowawczymi, które wykluczają użycie przemocy (zajęcia przeprowadzono w listopadzie).

W myśl powiedzenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć realizacja powyższych działań była skierowana do rodzin prawidłowo funkcjonujących, jako działanie profilaktyczne i edukacyjne.

12 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Szlaban". W konferencji uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący różne instytucje zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie, w tym instytucje pomocy społecznej, policji, prokuratury, oświaty, służby zdrowia. Link do galerii.

Całkowity budżet projektu wyniósł 46.793,95 zł: w tym z dotacji krajowej 37.200,00 zł, wkład własny 9.593,95 zł.

Spot edukacyjno-profilaktyczny:


{youtube}EOHM1ZDIxYU{/youtube}