Regionalna Akademia Rodziny

Projekt: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”

W ramach Projektu Partnerskiego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, realizowanego w latach 2017-2018, rozszerzono dostępność usług społecznych, w szczególności usług specjalistycznych i działań wspierających  rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Do projektu w 2018 r. przystąpiły 62 osoby, ogółem  w latach 2017-2018 udział wzięły w nim 142 osoby. Wszystkie osoby zostały objęte poradnictwem rodzinnym, a także w miarę potrzeb poradnictwem psychologicznym i prawnym. W ramach projektu w 2018 r. udzielono 204 porady psychologiczne i 52 porady prawne.
W ramach projektu prowadzono też Regionalną Akademię Rodziny, a jej uczestnicy uczestniczyli w warsztatach dla rodziców, babć i dziadków oraz narzeczonych:
1) „Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice”, przeprowadzona w 3 edycjach, w której uczestniczyło razem 26 osób;
2) „Akademia dla Babć i Dziadków- Wczoraj, Dziś, Jutro, Integracja Pokoleń”, w 2 edycjach
    w której uczestniczyło razem 20 osób;
3) „Trening Finansowy – Wybierz Przyszłość”, w którym uczestniczyło 9 osób.
Ponadto 3 rodziny z Powiatu Polickiego, w tym 4 osoby dorosłe i 7 dzieci wzięły udział w  wyjazdowych Turnusach Aktywizujących dla Rodzin.  
Ponadto w 2018 r. kontynuowano grupę wsparcia pn. „Grupa dla osób po stracie”, w której udział wzięły 4 osoby. Grupa miała charakter otwarty, a jej utworzenie było odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów zgłaszających się w sytuacji kryzysu żałoby.
Ogólnie o projekcie.
Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 o nazwie: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” realizowany w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2018 r. Projekt był realizowany poprzez Lidera - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu: samorządy powiatowe: choszczeński, policki, wałecki, łobeski, koszaliński i szczecinecki. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia  poprzez dostęp  do usług

  • Regionalnej Akademii Rodziny (RAR),
  • Turnusów Aktywizujące dla Rodzin (TAR).

W ramach obydwu form wsparcia Projekt przewidywał konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, program terapii rodzin, poradnictwo prawne, coaching rodzinny, trening ekonomiczny, trening kulinarny, edukację rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, trening zastępowania agresji, mediacje, terapie, itp., usługi wsparcia psychologów, terapeutów, inspirowanie dla powstawania grup wsparcia i samopomocowych.