Projekt "LOKOMOTYWA-cja"

Projekt LOKOMOTYWA-cja – edycja I

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje w partnerstwie z Gminą Kołbaskowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Gminą Police/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach projekt pt. ,,LOKOMOTYWA –cja”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 r. i będzie trwał do 31 marca 2020 r.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci oraz otoczenia tych osób tj. rodziców zastępczych i matek z dzieckiem niepełnosprawnym; mieszkańców powiatu polickiego, którzy korzystają z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i/lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach i/lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie i ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie wśród osób objętych wsparciem.

Dnia 30 marca 2018 r. zakończyła się I edycja projektu. Beneficjenci projektu w zależności od zdefiniowanych potrzeb zostali objęci wsparciem w ramach jednej ze ścieżek reintegracji:

- dla rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo-wychowawczej,

 - dla rodzin zastępczych,

 - dla wychowanków pieczy zastępczej,

 - dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia,

- dla biologicznych rodzin wieloproblemowych,

- dla rodzin przemocowych,

- dla osób biernych zawodowo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach swoimi działaniami objęło wsparciem dzieci umieszczone w pieczy zastępczej i ich rodziców zastępczych oraz młodzież, w tym wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat.

Beneficjenci skorzystali z form wsparcia:

  1. Rodzice zastępczy skorzystali z:

·         Treningu kompetencji partnerskich

·         Treningu kompetencji rodzicielskich

  1. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej skorzystały z:

·         Integracji sensorycznej

·         Treningu zastępowania agresji

·         Zajęć animacyjno-integracyjnych metodą Weroniki Sherborne

·         Terapii taktylnej

  1. Młodzież, wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat skorzystali z :

·         doradztwa zawodowego

·         doradztwa psychologicznego

·         treningu dorosłości

·         zajęć z języka angielskiego

·         zajęć komputerowych

·         13 wychowanków przystąpiło do kursu na prawa jazdy

Podczas wszystkich spotkań/szkoleń uczestnicy mieli zagwarantowany transport oraz catering. Ponadto podczas zajęć z rodzinami zastępczymi dzieci umieszczone w tych rodzinach miały zapewnioną opiekę ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w formie animatorów zabaw.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu LOKOMOTYWA-cja, która ruszyła już w kwietniu 2018 r.

Wszystkie zainteresowane osoby  zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź osobistego  z pracownikami PCPR