Uczestnicy projektu „Rodzina Razem się Trzyma” pojechali do Mrzeżyna

Uczestnicy projektu „Rodzina Razem się Trzyma” spędzili kilka dni w Mrzeżynie w ramach wyjazdu integracyjnego, w którym uczestniczyło 11 rodzin biologicznych.

Głównym celem wyjazdu było zdobycie i rozwój przez uczestników projektu kompetencji społecznych i umiejętności wychowawczych rodzin biologicznych znajdujących się w kryzysie. Uczestnicy wyjazdu integracyjnego spędzili, wraz ze swoimi rodzinami oraz kadrą, tydzień nad morzem, w Ośrodku Wypoczynkowym „Kryształowa Przystań” w Mrzeżynie. Wyjazd ukierunkowany był na uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, integracyjnych oraz rekreacyjnych.

Zajęcia były zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.