Umowa na realizację projektu "Przystanek Police" podpisana

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekt "Przystanek Police", który ma zadanie pomóc uchodźcom z Ukrainy w różnych aspektach życia w Polsce oraz zwiększyć ich aktywność społeczną. W miniony wtorek (21 czerwca) została w tej sprawie umowa.

W ramach projektu udzielana będzie interwencyjna i kompleksowa pomoc dla 120 uchodźców z Ukrainy, mająca na celu zwiększenie ich aktywności społecznej w Polsce m.in. poprzez zdiagnozowanie ich potrzeb, wsparcie asystenta integracji, psychologa, prawnika oraz doradcę zawodowego, a także poprzez naukę języka polskiego. Pomoc obejmie osoby dorosłe oraz dzieci.

Umowę z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem podpisały: Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Beata Karlińska, w obecności Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej.

Projekt "Przystanek Police" jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej VII „Włączenie społeczne”, Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, i będzie realizowany do 31 stycznia 2023 roku. 

Całkowita wartość projektu wynosi 795 000 złotych i w 100% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fot. Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji Starostwa Powiatowego w Policach


Угода на реалізацію проекту "Зупинка Поліце" підписана

Повятовий центр допомоги родині в Поліцах реалізує проект "Зупинка Поліце", який покликаний допомогти біженцям з України в різних аспектах життя в Польщі і підвищити їх соціальну активність. У минулий вівторок (21 червня) з цього приводу було укладено угоду.

В рамках проекту буде надаватися невідкладна та комплексна допомога для 120 біженців з України, спрямована на підвищення їх соціальної активності в Польщі, зокрема, через діагностику їх потреб, підтримка помічника з інтеграції, психолога, юриста та консультанта для безробітної особи, щоб допомогти знайти роботу, а також шляхом вивчення польської мови. Допомога поширюється на дорослих і дітей.

 Угоду з Маршалом Західнопоморського Воєводства Olgierdem Geblewiczem підписали: Член Правління Повяту в Поліцах Beata Chmielewska і Директор Повятового Центру допомоги родині в Поліцах Beata Karlińska, в присутності Поліцького Віцестарости Joanny Napiwodzkiej.

Проект „Зупинка Поліце” фінансується в рамках Пріоритетної осі VII „Соціальне включення”, Захід 7.6 „Підтримка розвитку соціальних послуг загального інтересу”, Регіональної операційної програми Західнопоморського Воєводства 2014-2020, фінансованої за рахунок коштів Європейського соціального фонду, і буде здійснюватися до 31 січня 2023 року.

Загальна вартість проекту становить 795 000 злотих і на 100% надходить з коштів Європейського соціального фонду.

Фотоматеріали Mateusz Frąckowiak / координатор з інформації Повятового Староства в Поліцах.