Projekt Rodzina Razem się Trzyma - zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w dniach 21-22.01.2022 r.


Projekt „Rodzina Razem się Trzyma” !

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W dniach 21-22.01.2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zostały zorganizowane zajęcia rozwijające kompetencje społecznej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla Uczestników Projektu Rodzina Razem się Trzyma.


Zajęcia prowadził Pana Rafała Kościołowicz – ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia były przeprowadzone w sposób profesjonalny. Uczestnicy podczas zajęć dowiedzieli się m.in. jak wezwać pomoc oraz ocenić stan poszkodowanego; jak postąpić z poszkodowanym nieprzytomnym (m.in. zastosować pozycję boczną ustaloną),  przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek) itp., a także mieli możliwość praktykować poznane wcześniej techniki na zajęciach praktycznych z udziałem fantoma 

Podczas zajęć została zapewniona opieka dla najmłodszych dzieci – animator zagospodarował czas wolny poprzez wspólne zabawy animacyjno-integracyjne.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Zajęcia są zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.