Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością - informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje, że Powiat Policki przystąpił do realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
    o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Moduł I - pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Osoby zamieszkałe na terenie powiatu polickiego, wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach Modułu I mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police.

Wniosek należy złożyć w języku polskim. Wniosek w języku ukraińskim ma charakter pomocniczy.

Druki wniosków w obu wersjach językowych oraz ulotka informacyjna dostępne są w siedzibie PCPR, na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 42 40 700  wew. 106 oraz na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

Moduł I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dofinansowanie 102 500,00 zł

Całkowita wartość 102 500,00 zł

Pobierz PLAKAT PROJEKTU


Допомога громадянам України з інвалідністю – інформація

Повятовий Центр Допомоги Родині в Поліце інформує, що Поліцький повят приступив до реалізації програми "Допомога громадянам України з інвалідністю", що фінансується за рахунок коштів Державного фонду реабілітації інвалідів.

Мета програми - надання допомоги громадянам України з інвалідністю, які прибули на територію Польської Республіки у зв'язку з воєнними діями на території України.

Бенефіціарами програми є громадяни України з інвалідністю, які відповідають наступним вимогам:

  • їх перебування на території Польської Республіки є законним, відповідно до ст. 2 пункту 1 Закону про допомогу громадянам України,
  • мають, в разі повноліття, документ, що підтверджує I або II ступінь інвалідності, виданий в рамках української системи, а щодо неповнолітніх, документ, що підтверджує I або II ступінь інвалідності, виданий в рамках українського системи, а в разі його відсутності покажуть заяву або заяву опікуна про його володіння.

Модуль I - фінансова допомога надається з коштів PFRON, у формі надання фінансування бенефіціарам програми, необхідної участі у купівлі або ремонті виробів медичного призначення, що відпускаються на замовлення, зазначених у постанові Міністерства охорони Здоров'я від 29 травня 2017 року. Про перелік медичних виробів, що відпускаються на замовлення.

Особи, які проживають на території Поліцького повяту, заявки на отримання дофінансування в рамках Модулю I можуть подати в Повятовий Центр Допомоги Родині в Поліце, вул.Шкільна (Szkolna) 2, 72-010 Поліце (Police).

Заявку потрібно скласти на польській мові. Заява на українській мові носить допоміжний характер.

Друк заявок на обох мовах та інформаційна брошура доступні в будинку PCPR, на веб-сайті www.pcpr.police.pl, вкладка PLIKI DO POBRANIA.

Детальну інформацію можна отримати у Відділі соціальної активності та реабілітації інвалідів, вул.Шкільна (Szkolna) 2, тел. 91 42 40 700 внутрішній номе 106 і на сайті https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

Модуль I програми "Допомога громадянам України з інвалідністю" фінансується за рахунок коштів Державного фонду реабілітації інвалідів.

Дофінансування 102 500,00 зл.

Загальна вартість 102 500,00 зл.