Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2027

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027

„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027” jest dokumentem określającym i koordynującym działania w zakresie polityki społecznej Powiatu Polickiego, ukierunkowanym na problemy osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Podstawowym założeniem programu tworzenie na terenie Powiatu lokalnego systemu wsparcia, który umożliwi osobom niepełnosprawnym udział w życiu społecznym oraz samodzielne i niezależne życie.

Celem strategicznym Powiatowego Programu jest zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich w drodze do niezależności, samodzielności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Osiągnięcie celu strategicznego Powiatowego Programu ma być zrealizowane przez osiągnięcie pięciu celów operacyjnych:

1.    Kształtowanie i rozwijanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz pogłębianie wiedzy w zakresie potrzeb i praw osób niepełnosprawnych.

2.    Zwiększenie dostępu do wczesnej diagnozy i wszechstronnej rehabilitacji umożliwiającej pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

3.    Zapewnienie dostępu do dóbr i usług pozwalających na pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

4.    Zapewnienie równych szans w dostępnie do kształcenia osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji.

5.    Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie skutkom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych.

Zadania realizowane w ramach poszczególnych celów operacyjnych mają wpłynąć na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, które umożliwiają im funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz ograniczają zjawisko wykluczenia społecznego.
Elementem towarzyszącym wdrażaniu Powiatowego Programu jest jego monitorowanie i coroczna ocena jego realizacji. Systematyczne zbieranie oraz analizowanie ilościowych i jakościowych danych dotyczących poszczególnych zadań realizowanych w ramach celów operacyjnych pozwala na bieżące monitorowanie stopnia ich wykonania oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. Wypełnianie zadań wynikających z Powiatowego Programu jest oparte na ścisłej współpracy władz powiatowych, gminnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, jako koordynator programu, przedstawia Radzie Powiatu raz w roku sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu.