Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się o pomoc do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie przyrządów, urządzeń, środków pomocniczych umożliwiających lub wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym oraz w miejscu ich zamieszkania (np. aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego, protezy, pieluchomajtek).
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
• ich przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
• uzyskały na ten cel częściowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i uzależnione jest od limitu przyznanego z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość dofinansowania wynosi:
• do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
• do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

UWAGA!!!
W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami PFRON, w 2021 roku maksymalna wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:


1. do zakupu aparatu słuchowego: 1000 zł za sztukę,
2. do zakupu innych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:
  - do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,\
  - do 100 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce Pliki do pobrania w górnym menu.