Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje, że Powiat Policki przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty  osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.,
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

CEL

Wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

ADRESACI

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

ZAKRES USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych,
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

 

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi  obejmujące analogiczne finansowane ze środków publicznych.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Złożenie Karty zgłoszenia do programu  wraz z załącznikami oraz aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub  umiarkowanym. Dokumenty można złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police lub przesłać pocztą tradycyjną.

Karta zgłoszenia i załączniki dostępne są w plikach do pobrania.

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Od 3 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW W 2024 r.

 W ramach Programu zaplanowano  wsparcie dla 21 osób:

 • 15 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, w tym  11 osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 5 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, w tym 1 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 1 osoby do ukończenia 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 

DOFINANSOWANIE: 132 446,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 132 446,60 zł