Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje, że Powiat Policki przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

 CEL

Zapewnienie dostępności do usługi asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

ADRESACI

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce,
  • załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galeria, sztuki, wystawa).

WAŻNE

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi  analogiczne finansowane z innych źródeł.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Złożenie Karty zgłoszenia do programu  wraz z załącznikami oraz aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Dokumenty można złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police lub przesłać pocztą tradycyjną.

 Karta zgłoszenia i załączniki dostępne są w plikach do pobrania.

 CZAS TRWANIA PROGRAMU

Od 11 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW W 2023 r.

W ramach Programu zaplanowano wsparcie dla 17 osób, w tym:

  • 13 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.
  • 4 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

DOFINANSOWANIE: 115 096,80 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 115 096,80 zł