Sprzęt rehabilitacyjny

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
 

Zadanie to polega na udzieleniu dofinansowania do zakupu sprzętów, przyrządów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych (np. roweru rehabilitacyjnego, materaca, drabinki).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
  - posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
  - ich przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
        − 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
        − 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – raz w roku, jeżeli prowadzą działalność rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem założenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego planowaną realizację zadania.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% wartości tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce Pliki do pobrania w górnym menu.