Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.

Uprzejmie przypominamy, że celem turnusu jest rehabilitacja społeczna, a nie lecznicza.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest spełnienie kryterium dochodowego oraz posiadanie jednego z orzeczeń:
1. o niepełnosprawności, wydanego przed ukończeniem 16 roku życia,
2. o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim,
3. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli:
1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
2. w roku kalendarzowym w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
3. turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
4. będzie uczestniczyła w zajęciach, które przewiduje program turnusu,
5. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
6. w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, raz w roku kalendarzowym. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję zgodnie z „Kryteriami przyznawania dofinansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w Powiecie Polickim". Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, dochodu rodziny oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Po otrzymaniu dofinansowania osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru organizatora, ośrodka i terminu turnusu z listy uprawnionych organizatorów i ośrodków, którzy posiadają wpisy stosowne do niepełnosprawności wnioskodawcy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce Pliki do pobrania w górnym menu