Rodzinna piecza zastępcza

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.

Dziecko pozostaje w rodzinie zastępczej do czasu, gdy nie ustąpią przeszkody uniemożliwiające sprawowanie opieki nad dzieckiem przez jego rodziców.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe

 

PROWADZENIE PLACÓWEK

Powiat Policki dysponuje dwoma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi znajdującymi się w Policach i Tanowie, do których trafiają dzieci z Powiatu Polickiego oraz dzieci pochodzące z innych powiatów.

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Policach, 72-010 Police, ul. Kresowa 26, tel. 091 317 67 37,
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Tanowie, 72-004 Tanowo, ul. Szczecińska 2A, tel. 091 424 19 90.

Pomoc usamodzielnianym wychowankom

 1. Podstawa prawna: art. 88-90 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.); 140-153 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2011r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 288 poz. 1690).

 2. Opis: Definicja osoby usamodzielnionej zawarta jest w dwóch ustawach: ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w art. 88 ust. 1 – osoba usamodzielniana to osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy j oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) w art. 140 ust. 1 – osoba usamodzielniana to osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. Status usamodzielnianego wychowanka można uzyskać w myśl ustawy o wspieraniu rodziny o systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, osoba osiągnęła pełnoletniość a pobyt w pieczy zastępczej trwał nie krócej niż jeden rok bądź trzy lata w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej.

 3. Rodzaje pomocy: Rodzaje pomocy dla usamodzielnianych wychowanków zawarte są w dwóch ustawach: ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w art. 88 ust. 1 gdzie osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomoc: pieniężną na usamodzielnienie, pieniężną na kontynuację nauki, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) w art. 140 ust. 1 gdzie osobie usamodzielnianej przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia.

 4. Wymagana dokumentacja: Utworzenie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia i złożenie go w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jeden miesiąc przed uzyskaniem pełnoletniości. Aby uzyskać pomoc pieniężną na kontynuację nauki, usamodzielnienie bądź na zagospodarowanie w formie rzeczowej należy złożyć wniosek w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

 5. Termin załatwienia sprawy: Na podstawie art. 35 – 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 6. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia decyzji.

 7. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.

Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 1. Podstawa prawna: art. 193 ust 1-2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

 2. Opis: Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice dziecka ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka; średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Za ponoszenie opłaty, o której odpowiadają solidarnie.

 3. Wymagana dokumentacja: wszelka dokumentacja mówiąca o umieszczeniu małoletniego w pieczy zastępczej oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

 4. Termin załatwienia sprawy: Na podstawie art. 35 – 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 5. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia decyzji.

 6. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.

  Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Umieszczanie małoletniego w rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1-2, art. 35 ust. 1-2, art. pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

 2. Opis działania: Umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej następuje: gdy sąd wyda orzeczenie; w przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.

 3. Termin załatwienia sprawy: Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu następuje umieszczenie małoletniego w rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku orzeczenia sądu mówiącym o umieszczeniu małoletniego w trybie nagłym, zabezpieczenia bądź interwencyjnym umieszczenie następuje możliwie szybko i najczęściej trwa nie dłużej niż jeden dzień roboczy.

 4. Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

 5. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police

NIP: 851-25-57-218
REGON: 811781372

Całodobowa interwencja kryzysowa

Tel: 603 083 020

Tel: 603 083 020

Znajdź nas na

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.