Pomoc usamodzielnianym wychowankom

  1. Podstawa prawna: art. 88-90 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.); 140-153 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2011r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 288 poz. 1690).

  2. Opis: Definicja osoby usamodzielnionej zawarta jest w dwóch ustawach: ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w art. 88 ust. 1 – osoba usamodzielniana to osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy j oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) w art. 140 ust. 1 – osoba usamodzielniana to osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. Status usamodzielnianego wychowanka można uzyskać w myśl ustawy o wspieraniu rodziny o systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, osoba osiągnęła pełnoletniość a pobyt w pieczy zastępczej trwał nie krócej niż jeden rok bądź trzy lata w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej.

  3. Rodzaje pomocy: Rodzaje pomocy dla usamodzielnianych wychowanków zawarte są w dwóch ustawach: ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w art. 88 ust. 1 gdzie osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomoc: pieniężną na usamodzielnienie, pieniężną na kontynuację nauki, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) w art. 140 ust. 1 gdzie osobie usamodzielnianej przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia.

  4. Wymagana dokumentacja: Utworzenie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia i złożenie go w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jeden miesiąc przed uzyskaniem pełnoletniości. Aby uzyskać pomoc pieniężną na kontynuację nauki, usamodzielnienie bądź na zagospodarowanie w formie rzeczowej należy złożyć wniosek w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

  5. Termin załatwienia sprawy: Na podstawie art. 35 – 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

  6. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia decyzji.

  7. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.