Zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka

Oceny okresowe sytuacji dzieci przebywających w rodzinie zastępczej

Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka:

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,  rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo–wychowawczej.


Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w celu:

 1. ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
 2. analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
 3. modyfikowania planu pomocy dziecku,
 4. monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
 5. oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
 6. oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 7. informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.


Oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje na posiedzeniu z udziałem:

 1. rodziną zastępczą / prowadzącym rodzinny dom dziecka / dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej i koordynatorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 2. koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej / wychowawcą prowadzącym,
 3. pedagogiem,
 4. psychologiem,
 5. właściwym asystentem rodziny,
 6. przedstawicielem ośrodka adopcyjnego,
 7. koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
 8. rodzicami dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej.


Do udziału w posiedzeniu w sprawie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej mogą być zapraszani w szczególności przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie opinię dotyczącą sytuacji życiowej dziecka, jego funkcjonowania i zdrowia oraz zasadności jego dalszego pobytu w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje ją do właściwego sądu.