Szukamy rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Opieka rodziców zastępczych powinna być jak najbardziej efektywna i jak najkrótsza, by umożliwić powrót dziecka do jego rodziny biologicznej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim (wzór zaświadczenia) o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka są również zobowiązani do ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza, aby sprostać wymaganiom, otrzymuje profesjonalne wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w postaci:

 • uzyskania dokumentacji dotyczącej dziecka, m.in. odpisu aktu urodzenia, dokumentów szkolnych i medycznych;
 • uzyskania informacji o dziecku (np. o specyficznych potrzebach, orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego) i jego sytuacji rodzinnej (np. rodzeństwie);
 • uzyskania kontaktu z innymi rodzinami z terenu powiatu, udziału w grupach wsparcia;
 • uzyskania pomocy w zgłaszanych przez rodzinę zastępczą problemach poprzez objęcie rodziny zastępczej opieką koordynatora pieczy zastępczej – na wniosek rodziny zastępczej.

 

Osoby zainteresowane podjęciem funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na rozmowę wstępną z pracownikiem socjalnym, który udzieli szczegółowych informacji.

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
ul. Szkolna 2, 72-010 Police
tel./fax 91 317 02 28, 91 42 40 700