Mieszkania chronione (+ regulamin)

Mieszkanie chronione to forma pomocy społecznej, polegająca na zapewnieniu warunków mieszkaniowych usamodzielnianym wychowankom, którzy z różnych względów nie mają możliwości zamieszkania w domu rodzinnym. Warunkiem skierowania do mieszkania chronionego jest osiedlenie się na terenie Powiatu Polickiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach dysponuje dwoma mieszkaniami chronionymi znajdującymi się:

 • w Policach - 3 miejsca,
 • w Tanowie - 4 miejsca.

 

Celem mieszkania chronionego jest udzielenie wsparcia w zakresie:

 • radzenia sobie z problemami samodzielnego życia,
 • opanowania podstawowych umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego,
 • gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • współdziałania w środowisku sąsiedzkim,
 • poczucia odpowiedzialności,
 • aktywne poszukiwania pracy,
 • pozyskania samodzielnego mieszkania.

 

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości osoby skierowanej.

Skierowanie do mieszkania chronionego wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach:

 • na podstawie wniosku osoby zainteresowanej,
 • na czas określony, nie dłużej jednak niż rok.

 

Opłatę za pobyt w mieszkaniach chronionych ustala Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.