500 plus dla dzieci w rodzinach biologicznych i zastępczych

W kwietniu został uruchomiony program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a te, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi) - również na pierwsze.

Dzieci w pieczy zastępczej również otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa nowe świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Od kwoty tych dodatków nie jest odprowadzany podatek.
Trzeba podkreślić, że dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (zgodnie z art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Uwaga!
Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.
Wyjątkiem w przyznaniu dodatku wychowawczego dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej jest też sytuacja, gdy rodzina zastępcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym.
Przyznanie dodatku wychowawczego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Zatem w przypadku rodzin zastępczych, starających się o przyznanie dodatku, nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 2016, poz. 214). To duże udogodnienie dla rodzin zastępczych, które nie będą musiały wypełniać 9-stronicowego wniosku.
Prawo do dodatku wychowawczego dla dzieci w rodzinach zastępczych ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub osiągnięcia przez nie 18 roku życia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa.