Program korekcyjno-edukacyjny

Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest strategia ukierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. W programie oddziaływania korekcyjne oparte są na wzmacnianiu zachowań i postaw pozytywnych w miejsce negatywnych.

„Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” prowadzony jest od 2008 roku.

Uczestnikami programu mogą być:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, które zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które zostały „skierowane” przez kuratorów, dzielnicowych czy terapeutów;
  • osoby, które w innych okolicznościach zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnień od alkoholu lub narkotyków – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

Program został opracowany zgodnie z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Składa się z 15 spotkań grupowych po 4 godziny dydaktyczne oraz minimum dwóch konsultacji indywidualnych po 2 godziny.