Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego.

W życiu każdy człowiek mierzy się z tyloma sytuacjami kryzysowymi i problemami, że nie sposób ich wszystkich tutaj wyszczególnić. Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog problemów, z którymi można się do nas zwrócić:

  • przemoc domowa;
  • przemoc poza rodziną /napad, rabunek, gwałt, szantaż, groźby i inne przestępstwa/;
  • mobbing w miejscu pracy, nagła utrata pracy;
  • kryzys egzystencjalny /myśli i zamiary samobójcze, dokonane próby samobójcze, zachowania autoagresywne/;
  • kryzysy związane z wchodzeniem w kolejne etapy życia /podjęcie studiów, opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego, zawarcie małżeństwa, rozwód, przejście na emeryturę, etc./;
  • śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba;
  • wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy, w domu, w innych miejscach.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach prowadzi Interwencję Kryzysową od 26 stycznia 2004 roku. Na pomoc mogą liczyć osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczają różnych form przemocy, są zagubione, potrzebują wsparcia i pomocy osób życzliwych.

Każdy klient zgłaszający się po pomoc jest przyjmowany od razu. W sytuacji kryzysu, możliwie jak najszybciej po wystąpieniu wydarzenia krytycznego, uruchamiana jest pomoc w postaci interwencji kryzysowej, krótkoterminowej psychoterapii kryzysowej ograniczonej w czasie, poradnictwa prawnego oraz schronienia. W sytuacjach wymagających długoterminowej pomocy psychologicznej, klientów kieruje się do specjalistów.

W zależności od nasilenia przeżywanego kryzysu oraz potrzeb interwencję kryzysową przeprowadza się na miejscu, w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, jak również w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia.