Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Celem przyznawania certyfikatów jest wyróżnienie i uhonorowanie działań podejmowanych i zrealizowanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej na rzecz dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych, a także promowanie przykładów dobrej praktyki w likwidacji wszelkich barier w miejscach użyteczności publicznej, instytucjach publicznych oraz obiektach prywatnych.

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
 

Zadanie to polega na udzieleniu dofinansowania do zakupu sprzętów, przyrządów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych (np. roweru rehabilitacyjnego, materaca, drabinki).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
  - posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
  - ich przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
        − 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
        − 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – raz w roku, jeżeli prowadzą działalność rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem założenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego planowaną realizację zadania.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% wartości tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce Pliki do pobrania w górnym menu.


WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Celem takiej formy pomocy jest ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Polickiego oraz umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej. Nasza oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które znalazły się w potrzebie np. zepsuł się im wózek, czekają na nowy. Wykorzystają sprzęt i zwrócą, gdy nie będzie już potrzebny.

Z wypożyczalni mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które złożą pisemny wniosek i dołączą do niego orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a osobą zainteresowaną.

UWAGA!!! PCPR w Policach przyjmuje nieodpłatnie pełnowartościowy sprzęt rehabilitacyjny, który będzie przeznaczony do wypożyczania osobom niepełnosprawnym.


 

Przez bariery funkcjonalne rozumie się:

    • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
    • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania,

    odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;

    • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.