Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020


Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 jest dokumentem określającym i koordynującym działania w zakresie polityki społecznej Powiatu Polickiego, ukierunkowanym na problemy osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Podstawowym założeniem programu jest dążenie do stworzenia kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i wdrożenie rozwiązań, które umożliwiają im samodzielne życie.

Celem strategicznym Powiatowego Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, zamieszkałych na terenie Powiatu Polickiego poprzez prowadzenie działań sprzyjających ich aktywizacji społecznej i zawodowej.

Osiągnięcie celu strategicznego Powiatowego Programu ma być zrealizowane przez osiągnięcie pięciu celów operacyjnych:
1. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie potrzeb i praw osób niepełnosprawnych oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Zapewnienie dostępu do wczesnej diagnozy i wszechstronnej rehabilitacji umożliwiającej pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
3. Wspieranie aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
4. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.
5. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Zadania realizowane w ramach poszczególnych celów operacyjnych mają wpłynąć na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, które umożliwiają im funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz ograniczają zjawisko wykluczenia społecznego.
Elementem towarzyszącym wdrażaniu Powiatowego Programu jest jego monitorowanie i coroczna ocena jego realizacji. Systematyczne zbieranie oraz analizowanie ilościowych i jakościowych danych dotyczących poszczególnych zadań realizowanych w ramach celów operacyjnych pozwala na bieżące monitorowanie stopnia ich wykonania oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. Wypełnianie zadań wynikających z Powiatowego Programu jest oparte na ścisłej współpracy władz powiatowych, gminnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, jako koordynator programu, przedstawia Radzie Powiatu raz w roku sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu.

Tłumacz języka migowego - wyrzucić stare wiadomości, wstawić to co poniżej

Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika dla osób niepełnosprawnych wymagających jego pomocy, aby samodzielnie funkcjonować.
O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

UWAGA! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczy odpłatne usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Powiatu Polickiego. Usługi świadczone są nieregularnie, według potrzeb i na podstawie składanych zamówień.

Do korzystania z usług transportowych uprawnione są osoby, które:
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
• ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej:
  - poruszające się na wózkach inwalidzkich,
  - poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika,
  - niewidome poruszające się przy pomocy „białej laski”

Usługi transportowe realizowane są 7 dni w tygodniu przez całą dobę według kolejności zgłaszanego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na przewóz zgłaszać można w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w godzinach od 7:30– 15:00 – telefonicznie pod numerem telefonu 605 313 080.

DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIEDZY REGIONAMI III”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje o przystąpieniu przez Powiat Policki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku.

AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Zapraszamy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Polickiego do ubiegania się w 2019 roku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków PFRON.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2019 roku:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Program w  2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

Zadanie 3 -  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych),

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym poruszaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

(adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I 

Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym od 13 MAJA 2019 r. do 31 SIERPNIA 2019 r.

 

MODUŁ II

od 06 MARCA 2019 r. do 30 MARCA 2019 r. -dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

 od 01  WRZEŚNIA 2019 r. do 10 PAŹDZIERNIKA 2019 r. - dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

 

UWAGA!!!  (W PRZYPADKU WYSYŁANIA WNIOSKU POCZTĄ DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO)

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II

06.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)

31.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)

01.08.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2019)


MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

ul. Szkolna 2, 72 - 010 Police

Interesanci przyjmowani są:

Poniedziałek  7:30 – 16:00

Wtorek   7:30 – 15:30

Środa  7:30 – 15:30

Czwartek  7:30 – 15:30

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 2 oraz  na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

 Więcej informacji można uzyskać w załącznikach oraz w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 42 40 700  wew. 107.

DOKUMENTY PROGRAMOWE

pdf Aktywny Samorząd 2019: Treść programu (471 KB)

pdf Aktywny Samorząd 2019:Kierunki działań oraz warunki brzegowe 2019 (147 KB)

Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków

Procedura dotycząca realizacji programu Aktywny Samorząd 2019