Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne Uczestników, w zakresie zajęć kulinarnych z elementami zarządzania budżetem domowym

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne Uczestników, w zakresie zajęć kulinarnych z elementami zarządzania budżetem domowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina Razem się Trzyma”

  pdf Informacja o wydłużeniu terminu do złożenia ofert (267 KB)

  pdf Zapytanie ofertowe zajęcia kulinarne (3.00 MB)

  document Załącznik 1 Formularz oferty cenowej (875 KB)

  document Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (874 KB)

  document Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (875 KB)

  document Załącznik 4 RODO (87 KB)

  document Załącznik 5 Wzór umowy (909 KB)

  document Załącznik 6 Wzór umowy dane osobowe (888 KB)

pdf ZP/13/2021 unieważnienie postępowania (229 KB)