Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla uczestników projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina”

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach  działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia ofert w celu rozpoznania rynku na usługę przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla uczestników projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina”

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie

ul. Szkolna 2, 72-010 Police

NIP:851-25-57-218

 

II. TRYB PROWADZENIA NABORU:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień podprogowych o wartości poniżej 130 000 złotych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz.1620) dla uczestników projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Usługa obejmuje przeszkolenie 20 kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą w 2 cyklach szkoleniowych, po 10 uczestników. 1 cykl szkolenia odbędzie się w terminie od września do grudnia 2021 r., natomiast 2 cykl od marca do końca czerwca 2022 r.

 

IV. PARAMETRY ZAMÓWIENIA:

 1. Miejscem szkolenia będzie miasto Police lub miasto Szczecin (centrum), podmiot szkolący zapewnia salę szkoleniową. Lokal będzie dostosowany do osób z niepełnosprawnością.
 2. W każdym cyklu szkolenia weźmie udział 10 uczestników/uczestniczek.
 3. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o program zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Sesje szkoleniowe będą odbywać się w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Będą prowadzone metodą warsztatowo – wykładową i projektową.
 4. Podmiot szkoleniowy obligatoryjnie będzie musiał posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji tego typu szkoleń. Sesje szkoleniowe będą prowadzone wyłącznie przez licencjonowanych trenerów posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe np. na kierunkach psychologia, pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie oraz co najmniej 4–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki objętej przedmiotem zamówienia.
 5. Dopuszcza się możliwość szkolenia innym programem zgodnie z założeniami programowymi i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, który będzie zawierał co najmniej założenia merytoryczne jak program PRIDE czy RODZINA.
 6. Przewidywany wymiar czasowy szkolenia to 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin szkolenia z zakresu praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 7. Przewiduje się w okresie merytorycznej realizacji zadania od dnia 25.09.2021 r. do dnia 30.06.2022r. organizację 2 cykli szkoleniowych, składających się z najmniej 10 sesji po 6 godzin. Poszczególne dni oraz godziny sesji szkoleniowych będą dostosowane do potrzeb uczestników zakwalifikowanych.
 8. Podmiot szkolący zapewni materiały szkoleniowe każdemu z uczestników.
 9. Podmiot szkolący zapewni także każdemu z uczestników catering podczas przerw kawowych, tj. kawa, herbata, woda, chłodny napój, drożdżówka, ciasteczka oraz obiad, składający się z drugiego dania oraz napoju.
 10. Świadectwo ukończenia szkolenia otrzyma uczestnik szkolenia oraz Zamawiający.
 11. Wykonawca zapewni standard szkoleniowy oraz cyfrowy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami tj. materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej będą zgodne ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Materiały szkoleniowe drukowane wykorzystywane podczas szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie języka łatwego do czytania i zrozumienia, używanie czytelnych, powiększonych czcionek.
 12. Prowadzącym szkolenie może być podmiot, który uzyskał decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzającą program szkolenia. Nadto zgodnie ze standardami Programu wymagane jest, by szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej prowadziły 2 osoby – trenerzy mający stosowne uprawnienia.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika szkolenia, sprawozdania ze szkolenia oraz list obecności.
 14. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania wszelkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wykorzystując oznaczenia graficzne i słowne wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 15. Ze względu na trwający stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków szkolenia, w tym środków do dezynfekcji rąk.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE:

 Zgłoszenia mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Posiadają zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rodziny program szkolenia, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821, z późn. zm.), potwierdzony stosowną decyzją;
 2. znajomość przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, pieczy zastępczej, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów oraz przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;
 3. co najmniej 4-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze.

 

VI. FORMA PŁATNOŚCI:

 Wynagrodzenie zostanie zapłacone w częściach po zakończeniu każdego  ze szkoleń (cykl 1 i 2), przelewem na rachunek Wykonawcy, w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, rachunku przez Zamawiającego po uprzednim należytym wykonaniu przedmiotu umowy, tj. po prawidłowym przeprowadzeniu szkolenia.

 

VII. KRYTERIA WYBORU:

Zaoferowana przez Wykonawcę stawka brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%. W Formularzu ofertowym należy podać cenę za całość cyklu szkoleń, przy czym należy uwzględnić wszystkie koszty Wykonawcy, w tym koszty pracodawcy, koszty materiałów,  cateringu itp.

 

VIII. ZAWARTOŚĆ ZGŁOSZENIA

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

 • Formularz oferty z podaną ceną brutto za realizację usługi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 • Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie zatwierdzonego programu szkolenia.
 • Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień do prowadzenia szkolenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, przez okres minimum 4 lat.

 

IX. TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Prosimy o składanie zgłoszeń w terminie  do dnia 21 września 2021 r. do godziny  10.00 (decyduje data i godzina wpływu w Siedzibie Zamawiającego  w Policach),  drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Szkolna 2, 72-010 Police

Świadczenie usługi przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

Wszystkie złożone załączniki muszą być podpisane. W przypadku składania zgłoszeń drogą elektroniczną konieczny jest podpis Wykonawcy (np. w formie skanu).

 

 X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Fani Sochanowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 91 42 40 700.

 

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego ogłoszenia.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonym zgłoszeniu lub je wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania zgłoszenia. Zarówno zmiana jak i wycofanie zgłoszenia wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny zgłoszeń wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który złoży ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 5. Zgłoszenie Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzucone.

 

 

document Treść zaproszenia do składania ofert (43 KB)

 

Załączniki do zapytania:

document Załącznik nr 1 Formularz oferty (35 KB)

document Załącznik nr 2 Oświadczenie (36 KB)

document Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna (45 KB)