Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację wyjazdów rozwijających kompetencje społeczne Uczestników projektów: „Dorosłość, samodzielność, rodzina” oraz „Rodzina Razem się Trzyma”

 

 

Poniżej został zamieszczony adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/869b2d7c-2ff4-499e-b138-4abfcc49d4e1

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym.