Kolejne zajęcia dla Uczestników Projektu „Rodzina Razem się Trzyma” !

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla Uczestników Projektu „Rodzina Razem się Trzyma” !

Uczestnicy projektu mieli  możliwość wzięcia udziału w zajęciach o tematyce w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia miały miejsce w dniach 27.11.2021 r. w Rosówku oraz dnia 04.12.2021r. w Policach, zostały przeprowadzone przez Pana Rafała Kościołowicza – ratownika medycznego, instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia były przeprowadzone w sposób profesjonalny. Uczestnicy podczas zajęć dowiedzieli się m.in. jak wezwać pomoc oraz ocenić stan poszkodowanego; jak postąpić z poszkodowanym nieprzytomnym (m.in. zastosować pozycję boczną ustaloną),  przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek) itp., a także mieli możliwość praktykować poznane wcześniej techniki na zajęciach praktycznych z udziałem fantoma Rodzice na zajęcia mogli przyjść z dziećmi, które podczas zajęć szkoleniowych mieli zapewnioną opiekę.
Przed nami kolejne zajęcia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  – ale to już w nowym roku 

Poniżej relacja fotograficzna z zajęć.Zajęcia są zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.