Powiat Policki pozyskał środki w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Pragniemy poinformować, iż wdniu 13 września 2021 r. w Oddziale Zachodniopomorskim PFRON została zawarta umowa z Powiatem Polickim w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Umowę podpisali Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON Pani Anna Rąbel, Starosta Policki Pan Andrzej Bednarek i Członek Zarządu Powiatu Pani Beata Chmielewska.

Pokaż zdjęcie:

 

Beneficjentami ostatecznymi programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” są osoby w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia.

Działania aktywizacyjne w ramach programu mogą być prowadzone również na rzecz beneficjentów ostatecznych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON.

W ramach podpisanej umowy, Powiat Policki podejmie następujące działania aktywizacyjne:

1)   wyposażenie stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;

2)   zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

3)   wypłata przez Wnioskodawcę dodatku motywacyjnego dla beneficjentów ostatecznych.


Kwota dofinansowania ze środków PFRON to 34 000 zł.