Nowości w Programie wyrównywania różnic między regionami III

Nowości w Programie wyrównywania różnic między regionami III

 

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

 

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.

 

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

Szczegóły dotyczące sposobu ubiegania się o wsparcie w ramach obszaru A

Czy jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy?

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie do inwestycji, która zapewni dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne ?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli Ci otrzymać środki na ten cel!

 

Zobacz jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Przeczytaj informację o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez PFRON.
 2. Przygotuj niezbędną dokumentację dla planowanej lub realizowanej inwestycji.
 3. Wypełnij i złóż wniosek w Oddziale PFRON – pamiętaj o wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz o niezbędnych załącznikach!
 4. Zaczekaj na decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A – decyzja udzielona zostanie w postaci promesy.

Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na dofinansowanie Twojego projektu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja o sposobie składania i rozpatrywania wniosków w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 

Dofinansowanie w ramach obszaru A mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne – zachęcamy do zapoznania się z katalogiem urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach obszaru A.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON na odpowiednim formularzu.

Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania – informacja o podjętej decyzji przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A ma charakter warunkowy (udzielana jest w postaci promesy i obowiązuje przez okres do 6 miesięcy.

 

W tym terminie wnioskodawca powinien:

 • złożyć wniosek do BGK o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków,
 • poinformować Oddział PFRON o sposobie rozpatrzenia wniosku złożonego do BGK oraz przedstawić kopię decyzji BGK wydanej w tym zakresie,
 • przekazać do PFRON kopię umowy zawartej z BGK w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

 

Po spełnieniu wszystkich ww. warunków możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A.

Przekazanie dofinansowania nastąpi w formie zaliczki, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę – na potrzeby realizacji umowy wymagane jest wydzielenie osobnego rachunku bankowego w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z Funduszu.

 

Rozliczenie przekazanych przez PFRON środków finansowych nastąpi po dostarczeniu:

 • oryginałów dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów,
 • protokołu odbioru robót, a w przypadku inwestycji dotyczących urządzeń dźwigowych również protokołu dopuszczenia urządzenia dźwigowego do eksploatacji,
 • kosztorysu ofertowego lub kosztorysu powykonawczego.

 

Ważne!

Dokonywanie zakupów i/lub zamawianie usług powinno odbywać się:

 • w sposób konkurencyjny, racjonalny i efektywny,
 • z zastosowaniem odpowiedniego dla danego przypadku trybu zamówienia przewidzianego w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

Oddział Zachodniopomorski

Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin