Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIEDZY REGIONAMI III”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje o przystąpieniu przez Powiat Policki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku.


Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.
1.    obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Wysokość dofinansowania
ze środków PFRON na realizację każdego projektu wynosi do 30 % kosztów,
nie więcej niż 150.000,00 zł.
2.    obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu wynosi do 50 % kosztów, nie więcej niż 34.000,00 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy
w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
3.    obszar D - likwidacja barier transportowych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu wynosi do 60 % kosztów w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, do 70 % kosztów w przypadku warsztatów terapii zajęciowej, nie więcej niż:
o    80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
o    70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
o    250.000,00 zł dla autobusów.
4.    Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 20 %- do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.
5.     Obszar G - skierowany do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.


Wnioski dotyczące obszarów: B, C, D przyjmowane będą w terminie do 31 stycznia 2018 r.

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej pcpr.police.pl w zakładce „Druki do pobrania” Zainteresowani ubieganiem się o ww. dofinansowania proszeni są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów, dostępnymi na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce "O Funduszu" - "Programy i zadania PFRON".
W przypadku obszaru E wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) należy składać bezpośrednio do właściwego miejscowo Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl  oraz w siedzibie PCPR Police, ul. Szkolna 2.