PCPR w Policach PILNIE poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Każde dziecko ma prawo do szczególnej ochrony i pomocy ze strony osób dorosłych, środowiska rodzinnego, a także do atmosfery miłości i zrozumienia. W przypadku gdy rodzice nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania dziecko obejmuje się jedną z form pieczy zastępczej tj. rodzinną lub instytucjonalną.

Dla dziecka najlepszym miejscem do prawidłowego rozwoju i poczucia bezpieczeństwa jest rodzina, dlatego też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu polickiego poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Dziecko pozostaje w rodzinie zastępczej do czasu, gdy nie ustąpią przeszkody uniemożliwiające sprawowanie opieki nad dzieckiem przez jego rodziców.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  1. spokrewniona – rodzeństwo, dziadkowie,
  2. niezawodowa – dalsza rodzina i osoby niespokrewnione,
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowa specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, właściwej edukacji i rozwoju jego zainteresowań oraz warunki do wypoczynku
i organizowania czasu wolnego.

Do jej zadań należy także umożliwienie oraz podtrzymywanie kontaktu dziecka z jego rodziną biologiczną.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 1. 660 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 2. 1000 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Świadczenia oraz dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Świadczenia oraz dodatki przyznawane są na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację, tj. m.in.:

 1. odpis skrócony/zupełny aktu urodzenia dziecka,
 2. w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 3. w przypadku sierot i półsierot – akt zgonu rodzica/rodziców,
 4. potwierdzenie zameldowania dziecka w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej.

Do dodatkowych świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka należą:

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 2. jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej
 3. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej
 4. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych oraz rodzin zawodowych)
 5. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu rodzinnego (dotyczy rodzin zawodowych)