Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Aktywny Samorząd

Zapraszamy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Polickiego do ubiegania się w roku 2016 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków PFRON.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2016 roku:

1.      przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2.      przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3.      umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4.      poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5.      wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Program w  2016 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 -pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 -pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie inwalidzkim;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I 

Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym

od 11 KWIETNIA 2016 r. do 30 SIERPNIA 2016 r.

MODUŁ II

od 14 MARCA 2016 r. do 15 KWIETNIA 2016 r.

(semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2015/2016)

od 1 SIERPNIA 2016 r. do 10 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

(semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2016/2017)

(w przypadku wysyłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II

14.03.2016 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-wszy cykl 2016)

15.04.2016 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-wszy cykl 2016)

31.05.2016- Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.

1.08.2016 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)

10.10.2016 - Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)

31.01.2017 - Termin zakończenia wypłat dofinansowania wniosków w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programuw 2016 roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzyRealizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Szkolna 2, 72-010 Police

Interesanci przyjmowani są:

Poniedziałek   7:30 – 16:00

Wtorek            7:30 – 15:30

Środa              7:30 – 15:30

Czwartek        7:30 – 15:30

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 2 oraz  na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Więcejinformacji można uzyskać w załącznikach poniżej oraz w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 42 40 700  wew. 205.