Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma”

Uczestnicy projektu mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach o tematyce pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia odbyły się 17 grudnia 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i zostały przeprowadzone przez Pana Rafała Kościołowicza – ratownika medycznego, instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy podczas zajęć dowiedzieli się m.in. jak wezwać pomoc oraz ocenić stan poszkodowanego; jak postąpić z poszkodowanym nieprzytomnym (m.in. zastosować pozycję boczną ustaloną),  przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek) itp., a także mieli możliwość praktykować poznane wcześniej techniki na zajęciach praktycznych z udziałem fantoma :). Rodzice mogli przyjść na zajęcia z dziećmi, które podczas zajęć szkoleniowych miały zapewnioną opiekę animatora.

Przed nami kolejne zajęcia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  – ale to już w nowym roku :).

Cały czas prowadzimy nabór i zapraszamy do udziału w projekcie.

Poniżej relacja fotograficzna z zajęć.

Zajęcia są zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.