Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Strategie i programy

PROJEKT "LOKOMOTYWA-cja"

Projekt LOKOMOTYWA-cja – edycja I

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje w partnerstwie z Gminą Kołbaskowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Gminą Police/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach projekt pt. ,,LOKOMOTYWA –cja”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 r. i będzie trwał do 31 marca 2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja-o-projekcie.pdf)Informacja o projekcie

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020, zwany dalej „Programem”, jest dokumentem określającym i koordynującym działania w zakresie polityki społecznej Powiatu Polickiego, zwanego dalej „Powiatem”, ukierunkowanym na problemy osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Polickim

Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Polickim

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-2020r

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-2020

Powiatowy program działań na rzecz dziecka

Powiatowy program działań na rzecz dziecka

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-2020

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-2020

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polickim w latach 2008-2015

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polickim w latach 2008-2015