Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Pomoc osobom niepełnosprawnym

aktywny samorząd 2018

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2018

Zapraszamy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Polickiego do ubiegania się w 2018 roku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków PFRON.

Celem głównymprogramu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIEDZY REGIONAMI III”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje o przystąpieniu przez Powiat Policki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku.

Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych

PCPR w Policach informuje o możliwości skorzystania z  nieregularnych odpłatnych usług transportowych
Do korzystania z usług transportowych uprawnione są osoby:
•    posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności
•    które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej: poruszające się na wózku inwalidzkim, o  kulach lub przy pomocy balkonika.
Usługa dotyczy przejazdu na terenie gmin: Police, Nowe Warpno, Dobra, Kołbaskowo oraz dojazdu do Miasta Szczecin.
Usługi transportowe realizowane są 7 dni w tygodniu przez całą dobę według kolejności zgłaszanego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na przewóz zgłaszać można w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w godzinach od         7:30– 15:00– telefonicznie pod numerem telefonu 609 804 036.

Aktywny Samorząd

AKTYWNY SAMORZĄD 2018

Zapraszamy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Polickiego do ubiegania się w 2018 roku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków PFRON.

Celem głównymprogramu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2018 roku:

1.      przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2.      przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3.      umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4.      poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5.      wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Program w  2018 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 -pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 -pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie inwalidzkim;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I 

Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym

od 7 MAJA 2018 r. do 30 SIERPNIA 2018 r.

MODUŁ II

od 02 MARCA 2018 r. do 30 MARCA 2018 r.

(dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017/2018)

od 01 SIERPNIA 2018 r. do 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

(dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019)

UWAGA!!!  (W PRZYPADKU WYSYŁANIA WNIOSKU POCZTĄ DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO)

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II

05.03.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-wszy cykl 2018)

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-wszy cykl 2018)

01.08.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków w ramach programu

(2-gi cykl 2018)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Szkolna 2, 72-010 Police

Interesanci przyjmowani są:

Poniedziałek   7:30 – 16:00

Wtorek            7:30 – 15:30

Środa              7:30 – 15:30

Czwartek        7:30 – 15:30

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 2 oraz  na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Więcejinformacji można uzyskać w załącznikach oraz w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 42 40 700  wew. 107.

Likwidacja barier

Przez bariery funkcjonalne rozumie się:

  • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
  • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
  • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

Sprzęt rehabilitacyjny

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
 

Zadanie to polega na udzieleniu dofinansowania do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych (np. roweru rehabilitacyjnego, łóżka rehabilitacyjnego, piłek itp.).

Certyfikat obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym

W celu wyróżnienia i uhonorowania działań podejmowanych i zrealizowanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej na rzecz dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w Powiecie Polickim Certyfikaty Obiektów Przyjaznym Osobom Niepełnosprawnym.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych realizuje usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON). O korzystanie z takiej formy pomocy mogą ubiegać się osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.