Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Transport

PCPR w Policach informuje o możliwości skorzystania z  nieregularnych odpłatnych usług transportowych
Do korzystania z usług transportowych uprawnione są osoby:
•    posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności
•    które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej: poruszające się na wózku inwalidzkim, o  kulach lub przy pomocy balkonika.
Usługa dotyczy przejazdu na terenie gmin: Police, Nowe Warpno, Dobra, Kołbaskowo oraz dojazdu do Miasta Szczecin.
Usługi transportowe realizowane są 7 dni w tygodniu przez całą dobę według kolejności zgłaszanego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na przewóz zgłaszać można w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w godzinach od         7:30– 15:00– telefonicznie pod numerem telefonu 609 804 036.

 

Druki do pobrania znajdują się w zakładce "Druki do pobrania" na głównym pasku menu.

tłumacz języka migowego

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika:

Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika dla osób niepełnosprawnych wymagających jego pomocy, aby samodzielnie funkcjonować.

O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika mogą ubiegać się osoby niepelnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potzrebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wyskość dofinansowania nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodznia za godzinę jej świadczenia.

UWAGA! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

DRUKI DO POBRANIA znajdują się w zakładce "Druki do pobrania" na górnym menu

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIEDZY REGIONAMI III”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje o przystąpieniu przez Powiat Policki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku.

Aktywny Samorząd 2018

AKTYWNY SAMORZĄD 2018

Zapraszamy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Polickiego do ubiegania się w 2018 roku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków PFRON.

Celem głównymprogramu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2018 roku:

1.      przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2.      przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3.      umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4.      poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5.      wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Program w  2018 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 -pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 -pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie inwalidzkim;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I 

Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym

od 7 MAJA 2018 r. do 30 SIERPNIA 2018 r.

MODUŁ II

od 02 MARCA 2018 r. do 30 MARCA 2018 r.

(dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017/2018)

od 01 SIERPNIA 2018 r. do 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

(dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019)

UWAGA!!!  (W PRZYPADKU WYSYŁANIA WNIOSKU POCZTĄ DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO)

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II

05.03.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-wszy cykl 2018)

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-wszy cykl 2018)

01.08.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków w ramach programu

(2-gi cykl 2018)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Szkolna 2, 72-010 Police

Interesanci przyjmowani są:

Poniedziałek   7:30 – 16:00

Wtorek            7:30 – 15:30

Środa              7:30 – 15:30

Czwartek        7:30 – 15:30

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 2 oraz  na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Więcejinformacji można uzyskać w załącznikach oraz w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 42 40 700  wew. 107.

Likwidacja barier

Przez bariery funkcjonalne rozumie się:

  • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
  • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
  • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.

Sprzęt rehabilitacyjny

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
 

Zadanie to polega na udzieleniu dofinansowania do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych (np. roweru rehabilitacyjnego, łóżka rehabilitacyjnego, piłek itp.).

O dofinansowanie mogą się ubiegać się mogą:

  • osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

  • osoby które, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,

  • osoby, których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – raz w roku, jeżeli prowadzą działalność rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem założenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.


Sprzęt rehabilitacyjny, który może być objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajduje się w "Katalogu sprzętu rehabilitacyjnego". Wysokość dofinansowania zaopatrzenia sprzętu rehabilitacyjny wynosi do 80% wartości tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach a osobą niepełnosprawną.

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Celem takiej formy pomocy jest ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Polickiego oraz umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej. Nasza oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które znalazły się w potrzebie np. zepsuł się im wózek, czekają na nowy. Wykorzystają sprzęt i zwrócą, gdy nie będzie już potrzebny.

Z wypożyczalni mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które złożą pisemny wniosek i dołączą do niego orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a osobą zainteresowaną.

UWAGA!!! PCPR w Policach przyjmuje nieodpłatnie pełnowartościowy sprzęt rehabilitacyjny, który będzie przeznaczony do wypożyczania osobom niepełnosprawnym.

DRUKI DO POBRANIA znajdują się w zakładce "Druki do pobrania" na górnym menu.


 

Certyfikat obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym

W celu wyróżnienia i uhonorowania działań podejmowanych i zrealizowanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej na rzecz dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w Powiecie Polickim Certyfikaty Obiektów Przyjaznym Osobom Niepełnosprawnym.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych realizuje usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON). O korzystanie z takiej formy pomocy mogą ubiegać się osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W POLICACH

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Policach jest jednostką prowadzącą  warsztat.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Policach jest placówką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.