Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

LOKOMOTYWA-cja - edycja pierwsza

Projekt LOKOMOTYWA-cja – edycja I

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje w partnerstwie z Gminą Kołbaskowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Gminą Police/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach projekt pt. ,,LOKOMOTYWA –cja”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 r. i będzie trwał do 31 marca 2020 r.

profesjonalista

logo projektu profesjonalista

Projekt „profesjONalista” jest realizowany przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS przy udziale partnerów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 sierpnia 2017 roku.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących powiat kołobrzeski i policki, poprzez realizację m.in.indywidualnych planów działań, szkoleń zawodowych i staży u przedsiębiorców, w okresie 01.08.2016-31.08.2017r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt jest skierowany do osób, które:

 • mają orzeczoną niepełnosprawność;
 • ukończyły kształcenie conajmniej na poziome szkoły podstawowej;
 • są pełnoletnie, czyli mają ukończone 18 lat.

W powiecie polickim do projektu może zostać zakwalifikowanych tylko 20 osób.

 1. W I turze - do 30 września, do projektu przystąpi 10 osób.
 2. W II turze - do 31 grudnia, planujemy nabór kolejnych 10 osób.

CO OFERUJEMY:

 • SZKOLENIA ZAWODOWE w zawodach: KUCHARZ lub CUKIERNIK oraz uzyskanie kwalifikacji czeladnika;
 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE wypłacane każdemu uczestnikowi szkoleń;
 • PŁATNE STAŻE ZAWODOWE w firmach na terenie powiatu polickiego lub Szczecina;
 • INDYWIDULANE podejście, wsparte poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy;
 • BEZPŁATNY TRANSPORT dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiający udział w SZKOLENIACH oraz w STAŻACH ZAWODOWYCH;
 • WYŻYWIENIE podczas szkoleń;
 • UBEZPIECZENIE NNW;
 • bezpłatne badania lekarskie i epidemiologiczne niezbędne do pracy przy żywności;
 • pakiet MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH,
 • POMOC w zatrudnieniu w zawodach KUCHARZ/ CUKIERNIK.

 

JAK PRZYSTAPIĆ DO PROJEKTU:

Aby przystąpić do projektu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz koniecznie dołączyć do niego:

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności;
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły;
 • zaświadczenie z OPS o korzystaniu z pomocy społecznej (jeśli dotyczy).

Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z załączonymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 31 grudnia 2016.

Dokumenty prosimy dostarczyć do siedziby:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
ul. Szkolna 2,
70-010 Police.

Osobiście można dokumenty zostawić na RECEPCJI, w pok. 14 (Parter). Przeysłając dokumenty poczta prosimy zatutułować kopertę: "profesjONalista"

NABÓR DO PROJEKTU:

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „profesjONalnista” par. III pkt. pierwszy etap rekrutacji przejdą kandydaci spełniający kryteria formalne:

 1. wiek powyżej 18 r.ż. w chwili przystąpienia do projektu;
 2. zamieszkanie na terenie powiatu polickiego;
 3. osoba z niepełnosprawnością (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności);
 4. wykształcenie min. podstawowe (na podstawie kserokopii świadectwa).

W drugim etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty, Kandydatom, którzy przeszli I etap:

 1. osoby korzystające z pomocy społecznej - weryfikacja na podstawie zaświadczenia z OPS/MOPS - 2 pkt.;
 2. osoby korzystające z pomocy żywnościowej - weryfikacja na podstawie zaświadczenia z OPS/MOPS - 2 pkt.;
 3. osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną - weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności - 2 pkt.;
 4. kobiety - 1 pkt.

W trzecim etapie rekrutacji nastąpi podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez Kandydatów zakwalifikowanych do projektu.

WAŻNE:
Osobom niezakwalifikowanym do projektu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od poinformowania od decyzji mogą złożyć odwołanie w formie pisemnej, które należy dostarczyć osobiście lub pocztą do PCPR Police.

KONTAKT:
W sprawach projektu bądź rekrutacji prosimy kontaktować się z Panią Elizą Miller - numer telefonu:
601 500 817 (w godzinach pracy PCPR).

logotypy wskazujące na finasowanie projektu z funduszy europejskich