Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się o pomoc do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie zadania polega na refundacji udziału własnego w limicie ceny ustalonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i może dotyczyć np. dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego oraz indywidualnej wkładki usznej, szkieł optycznych, pieluchomajtek i pieluch anatomicznych, wózka inwalidzkiego, protez kończyn itp.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne:

  • które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
  • których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
- uzyskały na ten cel częściowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i uzależnione jest od limitu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość dofinansowania jest różna i wynosi:

  • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

UWAGA!!!
W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami PFRON, w 2019 roku maksymalna wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznie i środki pomocnicze wynosi:

  1. do zakupu aparatu słuchowego: 1000 zł za sztukę,
  2. do zakupu innych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:
    • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
    • do 100 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

DRUKI DO POBRANIA znajdują się w zakładce "Druki do pobrania" na górnym menu.