Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Sprzęt rehabilitacyjny

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
 

Zadanie to polega na udzieleniu dofinansowania do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych (np. roweru rehabilitacyjnego, łóżka rehabilitacyjnego, piłek itp.).

O dofinansowanie mogą się ubiegać się mogą:

  • osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

  • osoby które, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,

  • osoby, których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – raz w roku, jeżeli prowadzą działalność rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem założenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.


Sprzęt rehabilitacyjny, który może być objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajduje się w "Katalogu sprzętu rehabilitacyjnego". Wysokość dofinansowania zaopatrzenia sprzętu rehabilitacyjny wynosi do 80% wartości tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach a osobą niepełnosprawną.

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Celem takiej formy pomocy jest ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Polickiego oraz umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej. Nasza oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które znalazły się w potrzebie np. zepsuł się im wózek, czekają na nowy. Wykorzystają sprzęt i zwrócą, gdy nie będzie już potrzebny.

Z wypożyczalni mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które złożą pisemny wniosek i dołączą do niego orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a osobą zainteresowaną.

UWAGA!!! PCPR w Policach przyjmuje nieodpłatnie pełnowartościowy sprzęt rehabilitacyjny, który będzie przeznaczony do wypożyczania osobom niepełnosprawnym.

DRUKI DO POBRANIA znajdują się w zakładce "Druki do pobrania" na górnym menu.